Dokument archiwalny
ds. AU-01-1.6740.1.1071.2019.JWI

AU-01-1.6740.1.1071.2019.JWI

„1.Budowa budynku hotelu z garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji, klimatyzacji, gazową, c.o., elektryczną i teletechniczną oraz instalacjami wewnętrznymi poza budynkiem : wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową , elektryczną, teletechniczną i wewnętrznym układem drogowym na dz. nr. 118 obr. 49 Nowa Huta

2.Przebudowa sieci elektrycznej kolidującej z projektowanym budynkiem hotelu i usytuowanej na terenie części działek nr: 359/1, 360/7, 360/5, 360/3, 383 obr. 49 Nowa Huta przy ul. Stanisławy Wysockiej w Krakowie ”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-1.6740.1.1071.2019.JWI                                                                                               Kraków:  12.02.2020r

 

                                                                        OBWIESZCZENIE

 

   

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, o przesłaniu do Wojewody Małopolskiego odwołania strony postępowania od decyzji pozwolenia na budowę Nr  49/6740.1/2020 z 10.01.2020r Prezydenta Miasta Krakowa   znak  AU-01-1.6740.1.1071.2019.JWI dla inwestycji pn.:

„1.Budowa budynku hotelu z garażem podziemnym, wraz z instalacjami wewnętrznymi wody, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji, klimatyzacji, gazową, c.o.,  elektryczną i teletechniczną oraz instalacjami wewnętrznymi  poza budynkiem : wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową , elektryczną, teletechniczną i wewnętrznym układem drogowym na dz. nr. 118 obr. 49 Nowa Huta

  2.Przebudowa sieci elektrycznej kolidującej z projektowanym budynkiem hotelu i usytuowanej na terenie części działek nr: 359/1, 360/7, 360/5,  360/3, 383 obr. 49  Nowa Huta przy ul. Stanisławy Wysockiej w Krakowie ”

 

Z treścią niniejszego zawiadomienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22 w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA GRZESIAK
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12