Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w km odcinka A-C-B od km 0+062.00 do km 0+114.50, w km odcinka C-D od km 0+000.00 do km 0+026.35 wraz z przebudową drogi w km odcinka A-C-B od km: 0+114.50 do km 0+162.51, przebudową drogi w km odcinka C-D od km: 0+026.35 do km 0+084.12, budowa odcinka drogi gminnej klasy dojazdowej w km odcinka A-C-B od km 0+000.00 do km 0+062.00, budowa zjazdu publicznego - odcinek E-F od km 0+000.00 do km 0+027.81, likwidacja istniejącego zjazdu w km 0+044.60 strona lewa odcinka C-D, budowa zjazdu publicznego w km 0+052.30 odcinka C-D, likwidacja istniejącego zjazdu w km 0+045.60 strona prawa odcinka C-D, budowa zjazdu publicznego w km 0+010.30 odcinka A-C-B, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w km odcinka A-C-B od km 0+000.00 do km 0+139.30 i w km odcinka C-D od km 0+000.00 do km 0+063.00, przebudowa i budowa sieci oświetleniowej w km odcinka A-C-B od km 0+000.00 do km 0+175.50 i w km odcinka C-D od km 0+000.00 do km 0+067.70 w Krakowie

AU-01-6.6740.4.12.2019.IRE                                                                                                 Kraków, 06 luty 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 19.07.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pan Szczepan Garpiel, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w km odcinka A-C-B od km 0+062.00 do km 0+114.50, w km odcinka C-D od km 0+000.00 do km 0+026.35 wraz z przebudową drogi w km odcinka A-C-B od km: 0+114.50 do km 0+162.51, przebudową drogi w km odcinka C-D od km: 0+026.35 do km 0+084.12, budowa odcinka drogi gminnej klasy dojazdowej w km odcinka A-C-B od km 0+000.00 do km 0+062.00, budowa zjazdu publicznego - odcinek E-F od km 0+000.00 do km 0+027.81, likwidacja istniejącego zjazdu w km 0+044.60 strona lewa odcinka C-D, budowa zjazdu publicznego w km 0+052.30 odcinka C-D, likwidacja istniejącego zjazdu w km 0+045.60 strona prawa odcinka C-D, budowa zjazdu publicznego w km 0+010.30 odcinka A-C-B, budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w km odcinka A-C-B od km 0+000.00 do km 0+139.30 i w km odcinka C-D od km 0+000.00 do km 0+063.00, przebudowa i budowa sieci oświetleniowej w km odcinka A-C-B od km 0+000.00 do km 0+175.50 i w km odcinka C-D od km 0+000.00 do km 0+067.70 w Krakowie zlokalizowana:

a) na części działek położonych w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji dróg gminnych, w tym działek powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję): 269, 244/10 (244/19), 9/66 (9/73), 9/68 (9/76), 9/42 (9/69), 244/6 (244/15), 235/36 (235/73), 235/44 (235/75), 235/1 (235/71), 244/2 (244/12), 243/7 (243/9) obr. 47 jedn. ewid. Podgórze b) na części działek położonych w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji drogi powiatowej - ul. Turowicza: 235/57, 9/39, 9/41, obr. 47 jedn. ewid. Podgórze c) na całości działek położonych w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji drogi powiatowej - ul. Turowicza: 243/8, 235/62, 244/7, 235/29, 244/8, 235/37 obr. 47 jedn. ewid. Podgórze d) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działki objętej obowiązkiem dokonania budowy sieci uzbrojenia terenu: 244/2 (244/13) obręb 47 jedn. ewid. Podgórze e) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na części działki objętej obowiązkiem dokonania budowy zjazdów: 235/60 obręb 47 jedn. ewid. Podgórze"

 

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 47:

1. Działka nr 9/42, dzieli się na działki:

nr 9/69 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 9/70 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. Działka nr 9/66, dzieli się na działki:

nr 9/73 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 9/74 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

● nr 9/75 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

3. Działka nr 9/68, dzieli się na działki:

nr 9/76 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 9/77 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

4. Działka nr 235/1, dzieli się na działki:

nr 235/71 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 235/72 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

5. Działka nr 235/36, dzieli się na działki:

nr 235/73 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 235/74 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

6. Działka nr 235/44, dzieli się na działki:

nr 235/75 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 235/76 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

7. Działka nr 243/7, dzieli się na działki:

nr 243/9 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 243/10 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

8. Działka nr 244/2, dzieli się na działki:

nr 244/12 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 244/13 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

● nr 244/14 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

9. Działka nr 244/6, dzieli się na działki:

nr 244/15 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 244/16 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

10. Działka nr 244/10, dzieli się na działki:

nr 244/19 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 244/20 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa – ul. Mogilska 41, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8:00 do 14:30.

 

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-02-06
Data publikacji:
2020-02-06
Data aktualizacji:
2020-02-06