Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia.

 "Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych "Bieżanów" Sp. z o.o." zlokalizowanych przy ul. Półłanki 25 w Krakowie"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.47.2019.RJ

Kraków, dnia 30.01.2020r.

 

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 

• dnia 29.01.2020 r. wydane zostało postanowienie znak: WS-04.6220.47.2019.RJ prostujące omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.10.2019r. znak WS-04.6220.47.2019.RJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych "Bieżanów" Sp. z o.o." zlokalizowanych przy ul. Półłanki 25 w Krakowie" realizowana na działkach 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 120/1, 120/2 oraz 161/7, 157/1, 239/2 obr. nr 25 Podgórze.z dnia 10.09.2019r znak: WS-04.6220.47.2019.RJ, w zakresie dotyczącym sposobu odprowadzania ścieków z garażu podziemnego;

 

• dnia 29.01.2020 r. wydane zostało postanowienie znak: WS-04.6220.47.2019.RJ prostujące omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.10.2019.r znak WS-04.6220.47.2019.RJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych "Bieżanów" Sp. z o.o." zlokalizowanych przy ul. Półłanki 25 w Krakowie" realizowana na działkach 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 120/1, 120/2 oraz 161/7, 157/1, 239/2 obr. nr 25 Podgórze., w zakresie dotyczącym powierzchni zabudowy;

 

• dnia 29.01.2020 r. wydane zostało postanowienie znak: WS-04.6220.47.2019.RJ o odmowie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14.10.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych "Bieżanów" Sp. z o.o." zlokalizowanych przy ul. Półłanki 25 w Krakowie" realizowana na działkach 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6, 120/1, 120/2 oraz 161/7, 157/1, 239/2 obr. nr 25 Podgórze., w zakresie dotyczącym powierzchni zabudowy;

 

 

Z treścią ww. postanowień można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej (doręczenie) może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Od powyższych postanowień przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30 stycznia 2020r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-01-30
Data publikacji:
2020-01-30
Data aktualizacji:
2020-01-30