Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

"Budowa czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, z częściami usługowymi, z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i zbiornikami retencyjnymi, ogrzewczymi wraz ze stacjami wymienników ciepła, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym niskoprądowymi, detekcji co i lpg, oddymiania klatek schodowych, oświetleniem terenu i agregatami prądotwórczymi, wewnętrznym układem drogowym, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, placem zabaw i pochylniami zjazdowymi do garaży podziemnych oraz budowa szkoły z zapleczem sportowym i pawilonu usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym niskoprądowymi, oddymiania klatek, a także likwidacja nieczynnej, podziemnej infrastruktury kolidującej z inwestycją na działkach nr 235/48, 235/60, 235/67, 235/66, 263/18, 263/19, 263/20, 263/27 obręb 47, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, w rejonie ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.2.2020.LP

Kraków, dnia 21.01.2020r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, z częściami usługowymi, z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i zbiornikami retencyjnymi, ogrzewczymi wraz ze stacjami wymienników ciepła, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym niskoprądowymi, detekcji co i lpg, oddymiania klatek schodowych, oświetleniem terenu i agregatami prądotwórczymi, wewnętrznym układem drogowym, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, placem zabaw i pochylniami zjazdowymi do garaży podziemnych oraz budowa szkoły z zapleczem sportowym i pawilonu usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym niskoprądowymi, oddymiania klatek, a także likwidacja nieczynnej, podziemnej infrastruktury kolidującej z inwestycją na działkach nr 235/48, 235/60, 235/67, 235/66, 263/18, 263/19, 263/20, 263/27 obręb 47, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, w rejonie ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej" z wniosku spółki Rabona Sp. z o.o., ul. Sołtysowska 11/1, 31-589 Kraków.

 

W związku z powyższym, informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30, lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21 stycznia 2020r.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane,

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2020-01-21
Data publikacji:
2020-01-21
Data aktualizacji:
2020-01-21