Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/2, 2/3, 426, 1 obr. 39 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 37, 4 obr. 38 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 290, 291, 307, 43/2, 43/3, 42, 47, 41/1, 41/2, 15/8, 16/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38, 74/2, 77/2 obr. 40 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 243, 164, 162/5, 162/4, 162/7, 151/2, 242/1, 146, 145, 181, 235, 236, 230/3, 90, 237, 97, 98/1, 100/2, 232/5, 193, 194/3, 62/2, 203/2, 203/5, 203/16, 76/2, 234/4, 234/3, 245, 241, 93, 132, 133, 240, 131, 239/1, 249/3, 135/1, 143, 142/6, 142/8, 142/7, 182, 162/6, 61/3, 61/4, 142/4 obr. 41 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 69, 12/3, 12/2, 12/1, 10/9, 10/10, 68/5, 68/6, 84/2, 84/5, 13, 14/1, 81, 14/2, 8/12, 82, 79, 10/14, 10/15, 10/16, 85/4, 85/3, 10/13, 10/12, 10/11, 75/1, 75/2, 84/1, 8/10, 8/23, 8/22, 8/8, 8/20, 8/21, 8/19, 8/18, 8/14, 87, 86/2, 86/1, 84/4, 83/6, 83/5, 73/2, 73/11, 73/12, 74, 73/6, 73/14, 73/13, 9/3, 9/4, 9/8, 73/7, 9/7, 76, 8/5 obr. 42 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ulic: Ostrów, Suchy Jar, Karowej, Młotków, św. Wincentego, Jezierskiego, Martenowskiej, Rudni, Igołomskiej, Dymarek, Nenckiego w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.6733.341.2019.MKD Kraków, dnia 12.12.2019 r

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/2, 2/3, 426, 1 obr. 39 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 37, 4 obr. 38 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 290, 291, 307, 43/2, 43/3, 42, 47, 41/1, 41/2, 15/8, 16/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38, 74/2, 77/2 obr. 40 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 243, 164, 162/5, 162/4, 162/7, 151/2, 242/1, 146, 145, 181, 235, 236, 230/3, 90, 237, 97, 98/1, 100/2, 232/5, 193, 194/3, 62/2, 203/2, 203/5, 203/16, 76/2, 234/4, 234/3, 245, 241, 93, 132, 133, 240, 131, 239/1, 249/3, 135/1, 143, 142/6, 142/8, 142/7, 182, 162/6, 61/3, 61/4, 142/4 obr. 41 jedn. ewid. Nowa Huta; nr 69, 12/3, 12/2, 12/1, 10/9, 10/10, 68/5, 68/6, 84/2, 84/5, 13, 14/1, 81, 14/2, 8/12, 82, 79, 10/14, 10/15, 10/16, 85/4, 85/3, 10/13, 10/12, 10/11, 75/1, 75/2, 84/1, 8/10, 8/23, 8/22, 8/8, 8/20, 8/21, 8/19, 8/18, 8/14, 87, 86/2, 86/1, 84/4, 83/6, 83/5, 73/2, 73/11, 73/12, 74, 73/6, 73/14, 73/13, 9/3, 9/4, 9/8, 73/7, 9/7, 76, 8/5 obr. 42 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ulic: Ostrów, Suchy Jar, Karowej, Młotków, św. Wincentego, Jezierskiego, Martenowskiej, Rudni, Igołomskiej, Dymarek, Nenckiego w Krakowie”,

 

w dniu 12.12.2019 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/6733/392/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, Pokój nr 1 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wydaniu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu postanowienia, które podlega zaskarżeniu lub odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm. - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. - wyciąg):

Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca:
MAGDALENA KNYCZ-DAŃKO
Data wytworzenia:
2019-12-12
Data publikacji:
2019-12-12
Data aktualizacji:
2019-12-12