Dokument archiwalny
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia

 

 

OGŁOSZENIE

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

 

NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU

PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

 

PN. PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE PO 65 ROKU ŻYCIA

 

 

Komórka realizująca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

 

 

I. Program polityki zdrowotnej będący przedmiotem konkursu ofert.

 

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

 

II. Wysokość środków finansowych na program polityki zdrowotnej.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

 

III. Informacje ogólne dotyczące Konkursu ofert, w tym dotyczące składania i rozpatrywania ofert.

 

1. Ogłoszenie o konkursie ofert, w tym jego warunki mogą być zmienione. W takim przypadku termin składania ofert może zostać odpowiednio wydłużony.

2. Ofertę składa się wyłącznie w formie pisemnej na formularzu ofertowym dotyczącym programu polityki zdrowotnej, zwanego dalej także „Programem”. Wzór formularza ofertowego Programu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Do oferty dołącza się odpowiednio w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego realizującego Program;

2) pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że pomieszczenia, w których realizowany będzie Program są dopuszczone pod względem sanitarnym;

3) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej;

4) aktualny odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

5) oświadczenie o sposobie rozliczenia (podmiot jest/nie jest podatnikiem podatku VAT);

6) oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Gminy Miejskiej Kraków;

7) certyfikaty jakości udzielanych świadczeń medycznych (w szczególności w zakresie norm ISO i/lub akredytacji CMJ) – jeśli oferent posiada;

4. Szczegółowe zasady składania ofert, terminy realizacji Programu oraz wymagania stawiane oferentom, niezbędne do realizacji Programu opisane są w dziale IV niniejszego ogłoszenia.

5. Program realizowany jest od dnia podpisania umowy. Termin realizacji programu określony został w dziale IV niniejszego ogłoszenia.

6. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta. Jeśli osoby nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis należy składać pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

7. Oferty winny być składane w zaklejonych kopertach. Na kopercie zamieszcza się nazwę oferenta oraz nazwę Programu.

8. W przypadku, gdy oferent chce realizować Program w różnych lokalizacjach (placówkach) miasta Krakowa, składa oddzielną ofertę na każdą lokalizację (placówkę), w której chce realizować Program, z zastrzeżeniem, że oferent na daną lokalizację może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

9. W przypadku składania ofert, przez tego samego oferenta, na więcej niż jedną lokalizację w której ma być realizowany Program, oferent może złożyć jeden komplet dokumentów stanowiących stosowne załączniki do oferty, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 oraz pkt 2, które winny być dołączone do każdej oferty odrębnie.

10. Oferty składa się w sposób, miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

11. Oferty złożone w sposób niezgodny z ogłoszeniem będą odrzucane z przyczyn formalnych.

12. Oferty, które przejdą ocenę formalną będą oceniane przez Komisję konkursową zgodnie ze szczegółowymi zasadami i kryteriami ich oceny obowiązującymi w ramach konkretnego Programu.

13. Komisja konkursowa może wzywać oferentów do składania wyjaśnień oraz przedkładania dokumentów, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie lub niezbędnych do prawidłowej oceny oferty.

 

IV. Opis programu polityki zdrowotnej, terminy realizacji, formularz ofertowy, wymagania stawiane oferentom oraz szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert.

 

1) Opis programu stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2) Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert stanowi załącznik nr 1a do ogłoszenia;

3) Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1b do ogłoszenia.

Termin realizacji w 2019 r.: od dnia zawarcia umowy do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

V. Podmioty uprawnione do składania ofert.

 

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą, zgodnie z postanowieniami Programu.

 

VI. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15.00. Oferty, wyłącznie w formie papierowej, należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro, pokój 17, z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta i nazwy programu polityki zdrowotnej. Oferty złożone w innych lokalizacjach lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu) uznawane będą za niespełniające wymogów formalnych.

 

VII. Komisja konkursowa, sposób oceny ofert oraz termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

1. Oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. W skład Komisji z prawem głosu wchodzi do 5 osób, przedstawicieli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, w tym przewodniczący Komisji i jego zastępca.

3. W pracach Komisji, na wniosek Przewodniczącego, mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu realizacji Programu. W razie powstania potrzeby wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych Komisja może zasięgać ich opinii.

4. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby biorące udział w konkursie ofert.

5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

6. Komisja pracuje na posiedzeniach jawnych w składzie liczącym ponad połowę pełnego składu osobowego, w tym przewodniczący lub jego zastępca, a członkowie Komisji swoją obecność potwierdzają na liście obecności.

7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Komisji może zostać zwołane przez jego zastępcę.

8. Komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu.

9. Oferty ocenia Komisja.

10. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego albo jego zastępcy w przypadku, gdy Przewodniczący nie bierze udziału w pracach Komisji.

11. W przypadku sprawy nieuregulowanej niniejszym ogłoszeniem decyzje podejmuje Komisja, na zasadach o których mowa w ust. 10, z zastrzeżeniem, że nie mogą one być sprzeczne z niniejszym ogłoszeniem.

12. Terminy: złożenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu ofert mogą zostać wydłużone.

13. Na pierwszym posiedzeniu Komisja sporządza listy ofert, które wpłynęły na dany Program.

14. Oferta nie podlega ocenie merytorycznej i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po terminie;

2) złożenie oferty w sposób niezgodny z ogłoszeniem konkursu;

3) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;

4) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów formularza oferty;

5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;

6) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby do tego upoważnione.

15. Oferty spełniające warunki formalne są poddawane ocenie przez Komisję zgodnie z kryteriami i zasadami oceny ofert obowiązującymi w ramach Programu.

16. Komisja może żądać od oferentów dodatkowych informacji i wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących złożonych ofert, w szczególności potwierdzających dane zawarte w ofercie.

17. Komisja może przeprowadzać wizje lokalne w proponowanych miejscach realizacji Programu.

18. Oferta na Program może nie zostać wybrana do realizacji, w przypadku gdy treść oferty budzi zastrzeżenia co do jakości planowanych do realizacji świadczeń i usług, lub oferent nie daje gwarancji należytego ich wykonania lub w przypadku, gdy ceny określone w ofercie znacząco odbiegają od cen rynkowych.

19. Komisja może wybrać ofertę w zakresie rzeczowym mniejszym niż wskazany w ofercie, w szczególności w celu zapewnienia mieszkańcom Krakowa dostępności do świadczeń realizowanych w ramach Programu oraz na podstawie potrzeb mieszkańców Krakowa. W takim przypadku, Komisja w porozumieniu z oferentem na podstawie danych zawartych w ofercie określa należne środki finansowe za jej wykonanie.

20. Komisja wybiera oferty w ramach Programu w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

21. Wyniki Konkursu ofert zatwierdza Prezydent Miasta Krakowa w terminie do 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

22. Ogłoszenie wyników Konkursu ofert następuje niezwłocznie po ich zatwierdzeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich zatwierdzenia. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa.

23. Umowy zawierane będą po zatwierdzeniu i opublikowaniu wyników konkursu ofert.

24. Warunkiem realizacji Programu jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

25. Z wykonania umowy sporządza się stosowne sprawozdania.

26. Konkurs ofert może zostać odwołany w całości lub w części przed upływem terminu na złożenie ofert.

27. Konkurs ofert może zostać odwołany w całości lub części także po złożeniu ofert, w szczególności w przypadku, gdy ceny świadczeń zdrowotnych przedstawione w ofercie/ofertach, będą zdaniem Komisji znacząco odbiegać od ich cen rynkowych.

28. Konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym

ogłoszeniu.

 

VIII. Informacje dodatkowe.

 

1. Gmina Miejska Kraków finansuje realizację programów polityki zdrowotnej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Beneficjentami realizowanego zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

3. Gmina Miejska Kraków za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza niniejszy konkurs ofert w swojej siedzibie i na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz przekazuje informacje dotyczące Konkursu ofert samorządom zawodów medycznych działających na terenie Gminy.

4. Dokumentacja Konkursu ofert, w tym obowiązujący formularz udostępnione są na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 13.

5. Informacje dotyczące Konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00 w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Krakowa, 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24, pokój nr 13 tel.: 12 616-94-92, 12 616-94-97.

 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią jego integralną część.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Opis Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

2. Załącznik nr 1a - Szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty/ofert na realizację Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia;

3. Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy do Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 2749/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia, określonego w Miejskim Programie Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019-2021” oraz określenia wymagań, kryteriów i zasad wyboru jego realizatorów.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA JABŁOŃSKA
Data wytworzenia:
2019-10-22
Data publikacji:
2019-10-22
Data aktualizacji:
2019-10-23
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-11-09 00:00:03
JOANNA JABŁOŃSKA
 Przeniesiono do archiwum
2019-10-23 08:07:34
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-10-23 08:07:30
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-10-22 12:49:26
JOANNA JABŁOŃSKA
 Edycja
2019-10-22 12:46:45
JOANNA JABŁOŃSKA
 Publikacja