Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej właściciela do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

GS-14.6821.101.2018.AW

GS-14.6821.88.2019.JP

 

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE
WYDANIA DECYZJI ZOBOWIĄZYJĄCEJ WŁAŚCICIELA DO UDOSTĘPNIANIA
NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 a, art. 124 i art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowań:

 

pod sygnatura GS-14.6821.101.2018.AW:

  • z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez Panią Joannę Boruta – Domachowską o wydanie decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 278/1 obr 52 jedn. ewid. Krowodrza w celu wykonania czynności związanych z remontem linii elektroenergetycznej 110 kV Skawina – Salwator polegających na wzmocnieniu i wymianie skorodowanych części słupa oraz wymianie istniejącego przewodu odgromowego na nowy przewód OPGW. Jak ustalono na podstawie zgromadzonej dokumentacji jako współwłaściciel przedmiotowej nieruchomości figuruje osoba zmarła;

pod sygnaturą GS-14.6821.88.2019.JP:

  • z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie reprezentowanej przez radcę prawnego Panią Switłanę Szewczuk o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/2 obr. 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na części ww. nieruchomości gruntowej miejskiej sieci kanalizacji tłocznej o parametrach Ø250 mm. Jak ustalono na podstawie zgromadzonej dokumentacji dla przedmiotowej nieruchomości brak jest księgi wieczystej i nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe.

Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości.

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w ww. terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 312, w godzinach 07.40-15.30, telefon 12 616 98 95 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2019-10-11
Data publikacji:
2019-10-11
Data aktualizacji:
2019-10-11