Dokument archiwalny
d/s AU-02-2.6730.2.994.2018.KKŁ

budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 945/6, obr.23 Śródmieście wraz z budowa zjazdu z działki nr 945/5 obr.23 Śródmieście, przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 06.09.2019

 

AU-02-2.6730.2.994.2018.KKŁ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 945/6, obr.23 Śródmieście wraz z budowa zjazdu z działki nr 945/5 obr.23 Śródmieście, przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie.”

 

 

w dniu 06.08.2019 r. wnioskodawca dokonał korekty wniosku z dnia (13.08.2018) r.

 

w zakresie rozbudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 945/5 obr. 23 Śródmieście

 

 

Po korekcie nazwa inwestycji brzmi: " budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 945/6, obr.23 Śródmieście wraz z budową zjazdów oraz rozbudową drogi na dzialce nr 945/5, obr.23 Śródmieście, przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie.”

 

 

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 06.09.2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2019-09-06
Data publikacji:
2019-09-06
Data aktualizacji:
2019-09-06