Dokument archiwalny
INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 4+750 do km 12+290 wraz z budową przystanku osobowego Kraków Opatkowice w km 9+750 linii kolejowej nr 94 i przebudową przystanku osobowego Kraków Sidzina w km 11+591 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowaną w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” na działkach nr: 2/20, 46, 48/5, 57/10, 92/6, 92/17, 92/21, 92/22 obr. Podgórze, jedn. ewid. 45; 429 obr. Podgórze, jedn. ewid. 46; 6/2, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/8, 64/9, 64/10, 65 obr. Podgórze, jedn. ewid. 66; 301, 302, 344/1, 345/1, 346/3, 347/3, 348/3, 362, 363, 364, 396, 499, 502, 1143 obr. Podgórze, jedn. ewid. 67; 116, 209 obr. Podgórze, jedn. ewid. 83; 242 obr. Podgórze, jedn. ewid. 84; 309/1 obr. Podgórze, jedn. ewid. 85; 73/28, 73/33 obr. Podgórze, jedn. ewid. 86; 112/38, 484/1, 484/2, 484/3, 512 obr. Podgórze, jedn. ewid. 87; 13 obr. Podgórze, jedn. ewid. 88.

Data publicznego ogłoszenia ……………….

 

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 23 lipca 2019 r. została wydana na wniosek inwestora: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Roberta Łopusiaka, decyzja Nr 6/BK/2019 (znak: WI-XI.7840.1.52.2019.MT) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km 4+750 do km 12+290 wraz z budową przystanku osobowego Kraków Opatkowice w km 9+750 linii kolejowej nr 94 i przebudową przystanku osobowego Kraków Sidzina w km 11+591 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją realizowaną w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim” na działkach nr: 2/20, 46, 48/5, 57/10, 92/6, 92/17, 92/21, 92/22 obr. Podgórze, jedn. ewid. 45; 429 obr. Podgórze, jedn. ewid. 46; 6/2, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/8, 64/9, 64/10, 65 obr. Podgórze, jedn. ewid. 66; 301, 302, 344/1, 345/1, 346/3, 347/3, 348/3, 362, 363, 364, 396, 499, 502, 1143 obr. Podgórze, jedn. ewid. 67; 116, 209 obr. Podgórze, jedn. ewid. 83; 242 obr. Podgórze, jedn. ewid. 84; 309/1 obr. Podgórze, jedn. ewid. 85; 73/28, 73/33 obr. Podgórze, jedn. ewid. 86; 112/38, 484/1, 484/2, 484/3, 512 obr. Podgórze, jedn. ewid. 87; 13 obr. Podgórze, jedn. ewid. 88.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego, dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 65 (parter), w godzinach przyjmowania stron: w poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-09-06
Data publikacji:
2019-09-06
Data aktualizacji:
2019-09-06