Ogłoszenie o zamiarze zmiany adresu filii Biblioteki Kraków

Ogłasza się zamiar  przeniesienia siedzib następujących filii Biblioteki Kraków:

1)            Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10 (punkt biblioteczny przy ul. Żywieckiej 32);

2)            Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33 (punkt biblioteczny przy ul. Telimeny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz.574, poz. 1169) ogłasza się zamiar przeniesienia siedzib filii Biblioteki Kraków:

1) Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10 (punkt biblioteczny przy ul. Żywieckiej 32);

2) Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33 (punkt biblioteczny przy ul. Telimeny 9).

 

UZASADNIENIE

 

Stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r., poz.574 poz. 1169) Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej lokalizacji filii oraz oddziałów.

 

1) Przeniesienie Filii nr 42 z lokalu przy ul. Telimeny 9 do nowego lokalu mieszczącego się przy ul. Agatowej 33 na os. Złocień.

Proponowane przeniesienie wynika z pozyskania Bibliotekę Kraków nowego lokalu przy ul. Agatowej 33. Lokal o pow. ok. 120 m2 położony jest na parterze budynku wielomieszkaniowego z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Lokal ten zakupiony został przez Bibliotekę od Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka”. Lokalizacja biblioteki w nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym i zakup lokalu był odpowiedzią na sygnalizowaną przez społeczność osiedla potrzebę powstania biblioteki. Rada Dzielnicy XII już w roku 2018 przekazała Bibliotece kwotę 25 000 zł na potrzeby zakupienia elementów wyposażenia lokalu, zaś mieszkańcy od wakacji ubiegłego roku zaangażowali się w zbiórkę książek dla filii. Przewiduje się takie zaaranżowanie przestrzeni, aby lokal mógł być wykorzystywany również jako miejsce spotkań dla mieszkańców. Lokal przy ul. Agatowej w os. Złocień stanowiłby nową siedzibę Filii nr 42. Odległość pomiędzy ul. Agatową 33 a dotychczasową siedzibą filii przy ul. Telimeny 9a wynosi ok. 2,7 km. Przeniesienie Filii z ul. Telimeny do nowego lokalu przy ul. Agatowej nie wpłynie w znaczący sposób na pogorszenie dostępności czytelników do zasobów bibliotecznych i nie pogorszy wskaźnika zasobności w Dzielnicy XII, tj. ilości książek przypadających na 100 mieszkańców. Nowy lokal przy ul. Agatowej, wyposażony w nowoczesny sprzęt i dostępny dla osób mających trudności w poruszaniu się i matek z dziećmi w wózkach poprawi znacznie dostępność i warunki korzystania z księgozbioru.

Dotychczasowa siedziba filii 42 mieści się przy ul. Telimeny 9. Filia zajmuje lokal wynajmowany w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12. Lokal biblioteczny położony jest na dwóch kondygnacjach z wejściem z boku budynku. Takie położenie lokalu utrudnia zarówno jego zlokalizowanie w obiekcie szkolnym, jak również utrudnia jego funkcjonowanie i obsługę czytelników. Część księgozbioru zgromadzona na piętrze budynku jest praktycznie niedostępna dla czytelników z niepełnosprawnościami. Filia pracuje w systemie jednozmianowym przez 5 dni w tygodniu. Zatrudnienie wynosi 2,5 etatu. Księgozbiór liczy 23 900 woluminów. Liczba czytelników - 2127. W 2018 r. zanotowano 38 900 wypożyczeń.

W tej samej Dzielnicy przy ul. Teligi 24 działa od lat duża filia biblioteczna nr 45, w lokalu o pow. 300 m2. W Filii tej zgromadzony jest księgozbiór liczący 51 000 woluminów, zarejestrowanych jest 7000 czytelników, w roku 2018 zanotowano 110 000 wypożyczeń. Filia pracuje przez 6 dni w tygodniu w systemie dwuzmianowym. Osoby zatrudnione w Filii pracują łącznie na 8 etatach. Filia ta położona jest w odległości ok. 1 km od Filii przy ul. Telimeny 9. Obydwie filie położone są na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. W 2018 r. Biblioteka wynajęła od Spółdzielni „Nowy Prokocim” dodatkowy lokal o pow. prawie 100 m2, przylegający do jednej z części tej Filii. W roku bieżącym zaplanowany został remont pomieszczeń (starego i nowego), połączenie ich w jedną funkcjonalną przestrzeń o pow. prawie 300 m2. W efekcie powstanie biblioteka o powierzchni 400 m2. Dodatkowe wynajęte pomieszczenie stworzy przestrzeń do powiększenia księgozbioru i urządzenia wypożyczalni dla najmłodszych czytelników. Poprzez powiększenie lokalu przy ul. Teligi zwiększy się księgozbiór, stworzone zostanie miejsce przyjazne dzieciom, podniesie się atrakcyjność placówki.

 

2) Przeniesienie Filii nr 32 z ul . Żywieckiej 32 do nowego lokalu mieszczącego się przy ul. Przyzby na os. Ruczaj w nowym budynku realizowanym przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

Przygotowywany lokal biblioteczny przy ul. Przyzby 10 będzie miał powierzchnię ok. 250 m2. Położony na parterze lokal będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami osób starszych oraz dzieci.

Na terenie stale rozwijającego się osiedla Ruczaj nie ma dużej biblioteki, która mogłaby sprostać oczekiwaniom czytelników. Przewiduje się, że księgozbiór w bibliotece przy ul. Przyzby stworzony będzie z zasobów Filii nr 32 z ul. Żywieckiej oraz części z księgozbioru Filii nr 31, która mieści się przy ul. Zachodniej 7/3a. Nowy lokal położony jest w odległości ok. 1,3 km pieszo lub 2,5 km samochodem od dotychczasowej siedziby Filii przy ul. Żywieckiej.

Dotychczasowa siedziba Filii nr 32 mieści się na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki. Nowa siedziba - w przypadku przeniesienia - położona byłaby na terenie Dzielnicy VIII Dębniki. Lokal przy ul. Żywieckiej zajmuje powierzchnię 58 m2 i mieści się na parterze przedwojennego budynku mieszkalnego, położonego w głębi osiedla z wejściem zlokalizowanym w miejscu mało widocznym. Z księgozbioru korzystają przede wszystkim mieszkańcy osiedla przy ul. Żywieckiej i najbliższej okolicy. Filia jest słabo dostępna z komunikacji miejskiej. Księgozbiór liczy 10 000 woluminów. Liczba czytelników - 1100. W 2018 r. zanotowano 19 000 wypożyczeń.

W odległości ok. 1,3 km (15 minut przejście pieszo) od Filii nr 32 znajduje się Filia nr 33 Biblioteki Kraków przy ul. Zakopiańskiej 103. Lokal biblioteczny zajmuje powierzchnię 100 m2 i znajduje się w budynku zarządzanym przez ZBK, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej w kierunku Borku Falęckiego. Obok budynku znajduje się niewielki parking. W Filii zarejestrowanych jest 3000 czytelników, zgromadzonych jest 19 000 woluminów i w roku 2018 zanotowano 39 000 wypożyczeń. Czytelnicy, którzy dotychczas korzystali z Filii przy ul. Żywieckiej - bez większych niedogodności będą mogli korzystać z księgozbioru Filii przy ul. Zakopiańskiej 103 lub z nowej siedziby przy ul. Przyzby.

 

Proponowane zmiany nie będą rodzić skutków finansowych po stronie Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto procedura pozostaje bez wpływu na dochody i nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania oraz poniesienia innych dodatkowych wydatków funkcjonowania UMK.

Proponowana zmiana jest zgodna z Zarządzeniem Nr 2083/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu dotyczącego lokalizowania miejskich instytucji kultury w zasobach Gminy Miejskiej Kraków.

Wprowadza się autopoprawkę w związku z wnioskiem Radny Miasta Krakowa dotyczącym zgody na zmianę lokalizacji filii Biblioteki Kraków, przy jednoczesnym utworzeniu w dotychczasowych lokalizacjach punktów bibliotecznych.

 

Procedurę zmian wszczęto uchwałą Nr XXIII/475/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków.

Wymieniona powyżej Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MAGDALENA DOKSA-TVERBERG - CZASOWE ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2019-09-04
Data publikacji:
2019-09-04
Data aktualizacji:
2019-09-04