Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„ROZBUDOWA UL. PŁASZOWSKIEJ (DROGA PUBLICZNA KATEGORII GMINNEJ)"

AU-01-6.6740.4.3.2019.IRE

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 18.04.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa – ul. Centralna 53 Kraków, w imieniu którego przed urzędem występuje Pani Marta Mardyła, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:

„ROZBUDOWA UL. PŁASZOWSKIEJ (DROGA PUBLICZNA KATEGORII GMINNEJ) TJ.:

-ROZBUDOWA JEZDNI ULICY PŁASZOWSKIEJ NA ODCINKU OD BUDYNKU NR 49 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. SASKĄ;

-BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW WZDŁUŻ CAŁEGO ODCINKA;

-PRZEBUDOWA ZJAZDÓW W CIĄGU UL. PŁASZOWSKIEJ;

-BUDOWA WPUSTÓW DESZCZOWYCH;

-BUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZY I STUDNIAMI REWIZYJNYMI;

-PRZEBUDOWA I ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO;

-BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH;

-BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ;

-PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ;

-ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI GAZOWEJ;

-PRZEBUDOWA, ROZBIÓRKA I BUDOWA SIECI SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ;

- WYCINKA KOLIDUJĄCEJ ZIELENI

zlokalizowanych na:

działkach nr: 422 obr. 15 j. ew. Podgórze, 47/5 obr. 17 j. ew. Podgórze (działki zawierające się w całości w liniach rozgraniczających, do przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków – działki zajęte pod drogę kategorii gminnej);

części działek nr: 349/8 (349/14), 347/3 (347/17), 347/6 (347/19), 406 (406/2, 406/4), 347/2 (347/15) obr. 15 j. ew. Podgórze, 53/15 (53/43), 47/3 (47/9), 48/6 (48/13) obr. 17 j. ew. Podgórze, 321/3 (321/5) obr. 19 j. ew. Podgórze (w nawiasach podano numery działek powstałych w wyniku podziału pod planowaną inwestycję do przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków pod drogę kategorii gminnej);

części działek nr: 347/3 (347/16), 125/4, 406 (406/1, 406/3, 406/5), 421 obr. 15 j. ew. Podgórze, 185/18, 47/6, 53/15 (53/44), 53/32, 48/6 (48/14), 53/28, 49, 50 obr. 17 j. ew. Podgórze, 247/18, 344, 321/3 (321/6), 247/16 obr. 19 j. ew. Podgórze (w nawiasach podano numery działek po podziale (poza pasem drogowym), na których zachodzi konieczność ustalenia obowiązku przebudowy istniejącej sieci i budowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg publicznych i zjazdów)."

 

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 15:

1. Działka nr 347/2, dzieli się na działki:

● nr 347/15 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 347/14 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. Działka nr 347/3, dzieli się na działki:

● nr 347/17 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 347/16 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

3. Działka nr 347/6, dzieli się na działki:

● nr 347/19 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 347/18 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

4. Działka nr 349/8, dzieli się na działki:

● nr 349/14 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 349/13 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

5. Działka nr 406, dzieli się na działki:

● nr 406/2 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 406/4 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 406/1 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

● nr 406/3 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

● nr 406/5 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 17:

1. Działka nr 48/6, dzieli się na działki:

● nr 48/13 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 48/14 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

2. Działka nr 53/15, dzieli się na działki:

● nr 53/43 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 53/42 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

● nr 53/44 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

3. Działka nr 47/3, dzieli się na działki:

● nr 47/9 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 47/10 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 19:

1. Działka nr 321/3, dzieli się na działki:

● nr 321/5 – przeznaczona pod budowę drogi

● nr 321/6 – pozostaje w dotychczasowym władaniu

 

 

Wnioskiem objęto również konieczność wejścia w część terenu działek, położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (w nawiasie podano nr działki po podziale), co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania: budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórek:

- działki nr: 347/3 (347/16), 125/4, 406 (406/1, 406/3, 406/5), 421 obr. 15 j. ew. Podgórze, 185/18, 47/6, 53/15 (53/44), 53/32, 48/6 (48/14), 53/28, 49, 50 obr. 17 j. ew. Podgórze, 247/18, 344, 321/3 (321/6), 247/16 obr. 19 j. ew. Podgórze.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgormadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, piątek 8:00 do 14:30.

 

Ponadto strony w każdym stadium postępowania będą mogły zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym

w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. włączone jest

do akt sprawy, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-08-06
Data publikacji:
2019-08-06
Data aktualizacji:
2019-08-06