Dokument archiwalny
obwieszczenie do sprawy AU-02-2.6730.2.1426.2018

przebudowa i rozbudowa (pogłębienie piwnic i podpiwniczenie podwórka) budynku frontowego: rozbudowa i nadbudowa budynku oficyny wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wielopole 11 na obiekt zamieszkania zbiorowego , na działce nr 138, obr.2 Śródmieście , w Krakowie.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 18.07.2019r.

 

AU-02-2.6730.2.1426.2018.KKŁ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn . : przebudowa i rozbudowa (pogłębienie piwnic i podpiwniczenie podwórka) budynku frontowego: rozbudowa i nadbudowa budynku oficyny wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wielopole 11 na obiekt zamieszkania zbiorowego , na działce nr 138, obr.2 Śródmieście , w Krakowie.

 

Prezydent Miasta Krakowa wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.07.2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2019-07-18
Data publikacji:
2019-07-18
Data aktualizacji:
2019-07-18