Dokument archiwalny
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Województwem Małopolskim

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 15.07-04.08.2019r. wykaz udziału Gminy Miejskiej Kraków we współwłasności nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim, na podstawie której Gmina Miejska Kraków przeniesie na rzecz Województwa Małopolskiego udział wynoszący 9/100 części we współwłasności nieruchomości obj. księgą wieczystą nr KR1P/00577007/9 składającej się z działki nr 173/15 o pow. 2,2866 ha obr. 17 jedn. ewid. Śródmieście położonej przy ul. Skrzatów.

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzegórzki – Rejon ulicy Skrzatów”, zgodnie z którym działka nr 173/15 położona jest w terenach zabudowy usługowej oraz terenach dróg publicznych klasy lokalnej (oznaczonych na rysunku planu symbolami U.2 oraz KDL.2).

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zamiany można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9910 w godzinach pracy urzędu.

 

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2019-07-12
Data publikacji:
2019-07-15
Data aktualizacji:
2019-07-15