Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

Gmina Miejska Kraków, Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, ogłasza nabór projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK).

 

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa rozpoczyna proces aktualizacji MPRK w związku z możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (uchwała Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r.) dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski (tzw. pożyczki na rewitalizację) dla projektów zgłoszonych do MPRK i realizujących cele rewitalizacji wskazane w MPRK.

 

Celem naboru jest aktualizacja Listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznik nr 3 do MPRK) polegająca na:

uzupełnieniu o nowe projekty, przedsięwzięcia zgłoszone w trakcie naboru

weryfikacji projektów wpisanych na listę planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych MPRK, tj. wykreśleniu z listy tych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które nie są realizowane i co do których projektodawcy zadeklarują rezygnację z ich realizacji.

 

W naborze mogą wziąć udział projekty realizujące cele rewitalizacji wskazane w MPRK oraz zlokalizowane na obszarze rewitalizacji MPRK . Dopuszcza się lokalizację poza obszarem rewitalizacji, pod warunkiem uzasadnienia wpływu danego projektu rewitalizacyjnego na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji MPRK

 

Nabór uzupełniający trwać będzie 10 tygodni od daty ogłoszenia (t.j do 20 września 2019 r.)

 

Uwaga! Umieszczenie projektu na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w MPRK nie jest równoznaczne z jego aplikowaniem o środki unijne do RPO WM!. Wnioski w ramach bieżących naborów do RPO WM projektodawca składa podczas ogłoszonych przez UMWM terminów bez pośrednictwa Urzędu Miasta Krakowa.


Dokumenty dotyczące naboru projektów:

 

ZARZĄDZENIE Nr 1642/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji

 

Regulamin naboru projektów do MPRK – Załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa

 

Wzór fiszki projektowej

 

Dodatkowe informacja o naborze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA WYSOCKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ KMIECIK
Data wytworzenia:
2019-07-12
Data publikacji:
2019-07-12
Data aktualizacji:
2019-07-16