Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.1.514.2019.ABO

Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT26331"Kraków Jagiellońskie", na dachu budynku biurowego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14; dz. nr 27/21 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                                Kraków, dnia 09.07.2019 r.

AU-01-6.6740.1.514.2019.ABO

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.07.2019 r. decyzji Nr 1192/6740.1/2019, znak AU-01-6.6740.1.514.2019.ABO, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT26331"Kraków Jagiellońskie", na dachu budynku biurowego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14; dz. nr 27/21 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta, polegająca na:

1. budowie masztu rurowego o wysokości 7,0 m, zwieńczonego odgromnikiem o wysokości 1,5 m, posadowionego na polu balastowym, położonym na dachu południowego segmentu budynku (wysokość podstawy masztu: 15,0 m nad poziomem terenu), wyposażonego w dwa zastrzały mocowane do dwóch pól balastowych. Ciężar masztu będzie przenoszony z dachu na ściany nośne za pośrednictwem rozpory zastrzałowej. Maszt zostanie wyposażony w system sześciu anten sektorowych, skierowanych na azymuty 40,140 i 280 stopni (na każdym sektorze po jednej antenie typu A79451600v02 i po jednej ADU4518R6v01); cztery anteny radioliniowe o średnicy 0,3 m, skierowane na azymuty 40,100,180 i 300 stopni; wsporniki antenowe, stopnie włazowe, trasy kablowe oraz urządzenia sterujące - moduły RRH (6 szt.).

2. instalacji dwóch szaf sprzętowych outdoor po północnej stronie masztu na istniejącym ruszcie.

3. instalacji wewnętrznej linii zasilającej."

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.), tj. po upływie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 09.07.2019 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-07-09
Data publikacji:
2019-07-09
Data aktualizacji:
2019-07-09