Dokument archiwalny
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko .

Budowa obiektu infrastruktury technicznej obejmującego wewnętrzną drogę i place manewrowe, wraz z wewnętrznymi instalacjami oświetleniowymi, elektrycznymi, słaboprądowymi, kanalizacji kablowej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz fundamentami urządzeń, służącego do kalibracji i weryfikacji systemów aktywnego bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych i elektrycznych na terenie działek 53/24, 53/25, 53/31, 53/30 obr. 80 Podgórze wraz z infrastrukturą do monitoringu zlokalizowaną na działkach 53/31, 60/30 obr. 80 Podgórze, na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego wysokich technologii Aptiv, znajdującego się w istniejących budynkach w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie 2”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.60.2019.AS

Kraków, dnia 17.06.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na wniosek z dnia 19.04.2019 r. zmieniony pismem z dnia 20.05.2019 r. spółki APTIV SERVICES POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obiektu infrastruktury technicznej obejmującego wewnętrzną drogę i place manewrowe, wraz z wewnętrznymi instalacjami oświetleniowymi, elektrycznymi, słaboprądowymi, kanalizacji kablowej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz fundamentami urządzeń, służącego do kalibracji i weryfikacji systemów aktywnego bezpieczeństwa w pojazdach autonomicznych i elektrycznych na terenie działek 53/24, 53/25, 53/31, 53/30 obr. 80 Podgórze wraz z infrastrukturą do monitoringu zlokalizowaną na działkach 53/31, 60/30 obr. 80 Podgórze, na potrzeby Centrum Badawczo-Rozwojowego wysokich technologii Aptiv, znajdującego się w istniejących budynkach w Krakowie przy ul. Podgórki Tynieckie 2”

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) zawiadamia się strony, że:

 

I. w toku ww. postępowania, wydane zostało postanowienie z dnia 17.06.2019r. znak: WS-04.6220.60.2019.AS o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia.

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

II. dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.’

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17 czerwca 2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-06-17
Data publikacji:
2019-06-17
Data aktualizacji:
2019-06-17