Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na skrzyżowaniu z elektroenergetyczną linią 110 kV relacji Skawina-Bieżanów na dz. nr 575/4, 575/5 obr. 68 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej i Łódzkiej w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

KZ-03.4120.6.394.2019.DJ

 

OBWIESZCZENIE

o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r, poz. 1945) zawiadamia się, iż  w sprawie inwestycji pn.: „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV na skrzyżowaniu z elektroenergetyczną linią 110 kV relacji Skawina-Bieżanów na dz. nr 575/4, 575/5 obr. 68 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej i Łódzkiej w Krakowie” wydano postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa, działającego na mocy porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2010 r., pismem z dnia 07.06.2019 r. znak: KZ-03.4120.6.394.2019.DJ uzgadniające projekt decyzji nr AU-2/6733/   /2019  znak: AU-02-1.6733.119.2019.DBO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków. W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków.

 

Godziny przyjęć stron: Poniedziałek- piątek: 7.30 –15.30

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096): (wyciąg) Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. § 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. § 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
JERZY WYPARTOWICZ
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data aktualizacji:
2019-06-07