Dokument archiwalny
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Obwieszczenie

 

Zgodnie z wymogami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), udostępnia do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontraktu 3A.3 Odcinek 4 - Prawy wał rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko na terenie Miasta Kraków (powiat Miasto Kraków, gmina Miasto Kraków) oraz miejscowości Piekary i Kryspinów (powiat krakowski, gmina Liszki) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

 

Dokumenty do pobrania

 

Każdy zainteresowany może:

 

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 23.05.2019 do dnia 05.06.2019 (10 dni roboczych), w siedzibie:

 

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki,

w dniach roboczych od godziny 10:00 do 13:00,

• Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30.

 

lub poprzez stronę internetową:

 

• PGW WP RZGW w Krakowie pod adresem - www.krakow.rzgw.gov.pl

• Urzędu Miasta Krakowa pod adresem – www.bip.krakow.pl

• Urzędu Gminy Liszki pod adresem - www.liszki.pl

• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły pod adresem – www.odrapcu.pl

 

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl  w dniach roboczych od 23.05.2019 do dnia 05.06.2019 (włącznie).

 

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz, tel.+12 628 09 84).

 

Po ww. 10-dniowym okresie udostępnienia dokumentu do wglądu w dniu 06.06.2019r. o godzinie 17:00, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie, ul. Kryspinów 278, 32-060 Liszki, odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym zostaną przedstawione informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

 

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski –czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa oraz Urzędzie Gminy Liszki jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PIOTR RUSOWICZ
Data wytworzenia:
2019-05-22
Data publikacji:
2019-05-22
Data aktualizacji:
2019-06-03
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-06-07 00:00:03
PIOTR RUSOWICZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-06-03 13:43:43
PIOTR RUSOWICZ
 Edycja
2019-05-22 11:07:07
PIOTR RUSOWICZ
 Publikacja