Dokument archiwalny
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu przy ul. Wielicka dz. nr 214 obr. 29 Podgórze.

                                                                                                                                          Kraków, dnia 13-05-2019r.

WS-05.6131.1.104.2019.KZ

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Wielicka Garden, ul. Wielicka 57A, 30-522 Kraków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu przy ul. Wielicka dz. nr 214 obr. 29 Podgórze.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 28-05-2019r. o godz. 12:30 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Wielicka 57D.

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) Wspólnotę Mieszkaniową Wielicka Garden, ul. Wielicka 57A, 30-522 Kraków

reprezentowanego przez pełnomocnika: Jerzy Szar, ul. Targowisko 442, 32-015 Kłaj

do:

  1. stawienia się na rozprawę
  2. okazania przedmiotu oględzin

 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17 maja 2019 r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-05-17
Data publikacji:
2019-05-17
Data aktualizacji:
2019-05-17