Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-01-6.6740.1.191.2019.ABO

Budowa magistrali wodociągowej DN600/800/1200 Krzemionki-Mistrzejowice odc. 1-1a w ul. Abrahama i Heltmana

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-6.6740.1.191.2019.ABO                                                                                                  Kraków, 15.04.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016. poz. 71), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 12.04.2019r. wydał decyzję nr 694/6740.1/2019 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa magistrali wodociągowej DN600/800/1200 Krzemionki-Mistrzejowice odc. 1-1a w ul. Abrahama i Heltmana w tym:

-odc.1-1.1a budowa magistrali DN800mm-KZ1 budowa podziemnej komory zasuw

-odc.1(KZ1)-1ł-1m-1j przebudowa magistrali DN800mm

-odc.1ł-1i budowa magistrali DN800mm

-odc.1a-1.2a budowa magistrali DN800mm

-odc.1.2a-1.3a-1.4a budowa magistrali DN800mm

-odc.1m-1k budowa magistrali DN600mm

-odc.1d-1e przebudowa kanału przelewowo-spustowego DN500mm

-odc.1f-St2-st.istn. budowa spustu DN200mm

-odc. 1(KZ1)-st.1-1l budowa odwodnienia projektowanej komory zasuw KZ1

-odc.1h-1g przebudowa magistrali wodociągowej DN1200mm

- odc. E1-E2, E3-E4, E5-E6, E7-E8 budowa kabli energetycznych

na działkach: 166/6, 167/5, 341/58, 341/56 obr. 51, 163/4 obr. 29 Kraków-Podgórze.”

adres zamierzenia budowalnego: ul. Abrahama – Kraków

lokalizacja na działkach: nr 166/6, 167/5, 341/58, 341/56 obr. 51 oraz 163/4 obr. 29 jedn.ewid. Podgórze.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji, oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 50 (tel. (0-12) 616 81 02), w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - godz. 11.00 – 14.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2019-04-15
Data publikacji:
2019-04-15
Data aktualizacji:
2019-04-15