Dokument archiwalny
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania z wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie o ograniczenie na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działki:

  1. nr 109 obręb 50 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza, utworzona z parceli l. kat. 756/2 objętej wykazem hipotecznym Lwh 770 Olszanica, w którym jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.28.2019.JP);
  2. nr 110 obręb 50 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza, utworzona z parceli l. kat. 756/1 objętej wykazem hipotecznym Lwh 872 Olszanica, w którym jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.16.2019.JP);
  3. nr 28/5 i nr 29/5 obręb 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza objęte księgą wieczystą KR1P/00092011/6, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.10.2019.JP);
  4. nr 39/2 obręb 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza objęta wykazem hipotecznym Lwh 354 Olszanica, w którym jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.11.2019.JP);
  5. nr 53/2 obręb 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza objęta księgą wieczystą KR1P/00312381/9, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.12.2019.JP);
  6. nr 58 obręb 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza objęta księgą wieczystą KR1P/00534914/7, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.13.2019.JP);
  7. nr 66/2 obręb 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza objęta księgą wieczystą KR1P/00089210/7, w której jako właściciel figuruje osoba zmarła (sprawa GS-14.6821.14.2019.JP);
  8. nr 493/2 obręb 53 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza objęta zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i budynków wykazem hipotecznym Lwh 3 Olszanica, który uległ zniszczeniu (sprawa GS-14.6821.15.2019.JP).

Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania w przedmiotowych sprawach.

 

W związku z tym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do tych nieruchomości, aby w w/w terminie zgłosiły się do Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 29, pokój 312, w godzinach 07.40-15.30, telefon 12 616 98 92 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowych nieruchomości.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2019-04-12
Data publikacji:
2019-04-12
Data aktualizacji:
2019-04-12
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-06-13 00:00:03
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2019-04-12 13:32:19
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja