Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna –V edycja (spółdzielnie mieszkaniowe)”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna –V edycja (spółdzielnie mieszkaniowe)” przez Fundację DZIKA KLINIKA – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt, 31 – 841 Kraków, os. Kazimierzowskie 18/156, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 poz. 650 poz. 723 poz. 1365, Dz. U. z 2019 r. poz. 37) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl , będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 marca 2019r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt UMK, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, pok. 411 lub drogą elektroniczną na adres: ws.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

Oferta

Formularz


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2019-03-18
Data publikacji:
2019-03-18
Data aktualizacji:
2019-03-18