Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE_decyzja umarzająca_ds. AU-01-1.6740.1.1844.2018.PMA/RSA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. nr 58/1, 58/2, 60/3, 53/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz budowa zjazdu poprzez działkę nr 53/2, obr. jw. przy ul. Kujawskiej w Krakowie, w tym: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnątrz budynku: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa wspólnej kondygnacji podziemnej z garażem podziemnym i pomieszczeniami technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa drogi wewnętrznej wraz z dojściami do budynku; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej; rozbiórka istniejącego budynku na dz. nr 60/3 obr. jw.; likwidacja zewnętrznej instalacji wodociągowej (należącej do Inwestora); wycinka zieleni kolidującej z inwestycją wraz z nasadzeniami zastępczymi; budowa obiektów małej architektury w tym ławek i stojaków na rowery.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                        Kraków, dnia 08.03.2019 r.

AU-01-1.6740.1.1844.2018.RSA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 08.03.2019 r. decyzji nr 440/6740.1/2019 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na dz. nr 58/1, 58/2, 60/3, 53/2 obr. 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza oraz budowa zjazdu poprzez działkę nr 53/2, obr. jw. przy ul. Kujawskiej w Krakowie, w tym: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnątrz budynku: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa wspólnej kondygnacji podziemnej z garażem podziemnym i pomieszczeniami technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną i niskoprądową; budowa drogi wewnętrznej wraz z dojściami do budynku; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej; rozbiórka istniejącego budynku na dz. nr 60/3 obr. jw.; likwidacja zewnętrznej instalacji wodociągowej (należącej do Inwestora); wycinka zieleni kolidującej z inwestycją wraz z nasadzeniami zastępczymi; budowa obiektów małej architektury w tym ławek i stojaków na rowery”.

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.03.2019 r.

 

Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji, we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RAFAŁ SACHA
Data wytworzenia:
2019-03-08
Data publikacji:
2019-03-08
Data aktualizacji:
2019-03-08