Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE ds.AU-02-7.6730.2.124.2019.KZI

„Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem

w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr

213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Emaus w Krakowie.”

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-7.6730.2.124.2019.KZI                                                                                            Kraków, dnia 07.03.2019r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Ludwika Węgierskiego w Krakowie.”

 

wnioskodawca działając przez pełnomocnika Pana Roberta Michniewskiego w dniu 06.03.2019r. dokonał korekty tytułu zamierzenia inwestycyjnego w związku z czym aktualna nazwa inwestycji brzmi „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Emaus w Krakowie.”

 

Z treścią niniejszej korekty jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 07.03.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA KARENDAŁ-BRZEZIŃSKA
Data wytworzenia:
2019-03-07
Data publikacji:
2019-03-07
Data aktualizacji:
2019-03-07