Dokument archiwalny
Obwieszczenie

„Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Al, A2, BI, B2, Cl, C2 w zabudowie bliźniaczej z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną wentylacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie. Budowa instalacji wewnętrznych położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiorników wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiorników na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza. Zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza. Budowa zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/741, 30/54, obr. 9 Krowodrza. Budowa przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych i kanalizacji sanitarnej.”

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

W KRAKOWIE

 

00.4220.1.26.2019.AMi

Kraków, 12 lutego 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam,

że wniosek Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-04.6220.6.2018.LP z dnia 22.01.2019r., dotyczący opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie. Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych Al, A2, BI, B2, Cl, C2 w zabudowie bliźniaczej z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną wentylacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie. Budowa instalacji wewnętrznych położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiorników wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiorników na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza. Zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza. Budowa zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/741, 30/54, obr. 9 Krowodrza. Budowa przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych i kanalizacji sanitarnej.”, nie może być załatwiony w terminie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku (...) oraz w art. 35 Kpa. ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. (12) 61 98 21 faks (12) 61 98 122,

sekretariat.krakow@rdos.gov.pl, www.krakow.rdos.gov.pl 

W chwili obecnej trwa analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy:

Przedmiotowa sprawa zostanie załatwiona w terminie do 26.02.2019 r. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Krakowie

Główny Specjalista

Elektronicznie podpisany przez Ada Aleksandra Słodkowska-

Słodkowska-Łabuzek Ubuzek

JIUUBUV.™ DaU:2HI 9.02.12 10:28:43 +01 '00'

 

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31 -949 Kraków,

2. Pełnomocnicy - Pan Bartosz Prokop oraz Pan Maciej Kapołka, ABP Studio, ul. J. Grzesiaka „Czarnego” 8/u9, 31-229

Kraków

3. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 § 1 Kpa,

4. OO.AMi. a/a.

Podstawa prawna:

- art. 36 § 1 Kpa - „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia ",

-art. 37 § 1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

ljnie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 łub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2)postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość),

§ 2. Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

§ 3.Ponaglenie wnosi się:

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;

2) do organu prowadzącego postępowanie -jeżeli nie ma organu wyższego stopnia

- art. 64 ust. 1 pkt I - „Postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. I i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska ",

- art. 49 § 1 Kpa - „ Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej",

- art. 74 ust. 3 ustawy ooś - „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego".

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2019-02-19
Data publikacji:
2019-02-19
Data aktualizacji:
2019-02-19