Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1393.2017.AFR

Obwieszczenie ds. o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi wraz z budową wewnętrznych instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, kotłowni gazowych na działkach nr 228/10, 228/14, 228/3 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze, budowa sieci wodociągowej na działkach nr 227/1, 227/2, 747/2 i 693/15 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa trzech zjazdów z działek nr 227/1 i 227/2 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Krokusowej w Krakowie"

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-5.6730.2.1393.2017.AFR

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi wraz z budową wewnętrznych instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej i opadowej, kotłowni gazowych na działkach nr 228/10, 228/14, 228/3 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze, budowa sieci wodociągowej na działkach nr 227/1, 227/2, 747/2 i 693/15 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze oraz budowa trzech zjazdów z działek nr 227/1 i 227/2 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Krokusowej w Krakowie”

 

tut. organ (Prezydent Miasta Krakowa) zawiadamia strony postępowania na podstawie art. 10 §1 k.p.a. iż mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, pokój nr 1 lub 2 Punktu Obsługi Mieszkańców w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego pisma od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 15.00.

 

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

prawny lub obowiązek”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 14.02.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-02-14
Data publikacji:
2019-02-14
Data aktualizacji:
2019-02-14