Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwością zapoznania się z aktami sprawy.

Budowa garażu podziemnego, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 Krowodrza-ul. Bartosza Głowackiego. 

WS-04.6220.119.2018.WM                                                                                           Kraków, dnia 31 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 Dotyczy: prowadzonego na wniosek spółki Galinvest Głowackiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szwedzka 25/2, 30-324 Kraków, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa garażu podziemnego, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 Krowodrza w ramach inwestycji p.n.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami w parterze wraz z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, towarzyszącymi naziemnymi miejscami postojowymi, układem dróg wewnętrznych, elementami zagospodarowania terenu (szlabany, słupki oświetleniowe, elementy małej architektury, plac zabaw), zewnętrzną instalacją wodociągową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją wody opadowej, instalacjami zewnętrznymi NN oraz instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi oraz teletechnicznymi, wod.-kan., wentylacji, oddymiania, C.O. i C.W.U wraz z wymiennikownią) na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Bartosza Głowackiego 12 w Krakowie. Likwidacja istniejących pozostałości elementów uzbrojenia terenu t.j. instalacje elektryczne NN, przyłącze elektryczne NN, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji ogólnospławnej, nieczynna instalacja gazowa na działkach ew. 72/2 i 72/6 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Bartosza Głowackiego 12 w Krakowie.”.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40 – 15.30.

 

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

 

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3a UUOŚ „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

  1. działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;
  2. działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:31 stycznia 2019 r.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Data aktualizacji:
2019-01-31