Dokument archiwalny
obwieszczenie do sprawy AU-02.6.6730.2.782.2018.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema częściami nadziemnymi (wraz z instalacjami wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacja mechaniczną i budową wewnętrznej stacji transformatorowej) z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 176, 177, 178/1, 178/2, 218/2, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/13, 218/14, 218/15, 218/17, 218/19,219/3, obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 219/5 (projektowanej ulicy 8-pułku ułanów) obr. 33 Podgórze w rejonie ulic Pszczelnej i Bułgarskiej w Krakowie”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.6730.2.782.2018.WMA Kraków, dnia 18.01.2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema częściami nadziemnymi (wraz z instalacjami wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacja mechaniczną i budową wewnętrznej stacji transformatorowej) z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 176, 177, 178/1, 178/2, 218/2, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/13, 218/14, 218/15, 218/17, 218/19,219/3, obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 219/5 (projektowanej ulicy 8-pułku ułanów) obr. 33 Podgórze w rejonie ulic Pszczelnej i Bułgarskiej w Krakowie” organ, zgodnie z art. 10 kpa zawiadamia, iż pismem z dnia 18.01.2019r. wnioskodawca zwrócił się do tut. Wydziału o zawieszenie postępowania o ustalenie warunków dla w/w inwestycji.

 

Zgodnie z art. 98 § 1 KPA organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz, której żądane postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwią się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

 

Wobec powyższego informuje się, że nie wniesienie sprzeciwu wobec wniosku o zawieszenie postępowania, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, będzie traktowane, jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.

 

Z treścią niniejszego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.01.2019r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WOJCIECH MALOST
Data wytworzenia:
2019-01-18
Data publikacji:
2019-01-18
Data aktualizacji:
2019-01-18