Dokument archiwalny
Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, dla którego Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019

Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, dla którego Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019”

 

Oferty można składać w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Biura Nadzoru Właścicielskiego, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31 – 319 Kraków, II piętro, sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30) lub przesłać za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, dla którego Gmina Miejska Kraków jest podmiotem tworzącym za rok obrotowy 2018 i za rok obrotowy 2019” (decyduje data i godzina wpływu do Biura).

Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają otwarciu ani ocenie (rozpatrywaniu).

 

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikiem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa – Agnieszka Műller tel. 12 616 91 14 lub pocztą elektroniczną na adres: Agnieszka.Muller@um.krakow.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.01.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Biura Nadzoru Właścicielskiego. Otwarcie oferty i wybór biegłego oferenta ma charakter zamknięty.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Załaczniki:

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data aktualizacji:
2019-01-07