Dokument archiwalny
obwieszczenie ds.AU-02-2.6730.2.994.2018.KKŁ

 

„budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 945/6, obr.23 Śródmieście wraz z budową zjazdu z działki nr 945/5 obr.23 Śródmieście, przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie”.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 28.12.2018r.

 

AU-02-2.6730.2.994.2018.KKŁ

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.12.2018r. postanowienia o zawieszeniu postępowania na 9 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku w postępowaniu znak AU-AU-02-2.6730.2.994.2018.KKŁ dotyczącym ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, drogą wewnętrzną, wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 945/6, obr.23 Śródmieście wraz z budową zjazdu z działki nr 945/5 obr.23 Śródmieście, przy ul. Stanisława ze Skalbmierza w Krakowie”.

 

Od powyższego postanowienia stronie postępowania przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków/Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego zażalenie tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 141 § 1 i 2 oraz art. 144 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 28.12.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

Zgodnie z art. 49b § 1 Kpa strona postępowania może złożyć wniosek o udostępnienie odpisu postanowienia, jeśli podlega ono zaskarżeniu; we wniosku należy wskazać sposób i formę udostepnienia; organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Data aktualizacji:
2018-12-28