Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

„Garaże podziemne oraz miejsca parkingowe naziemne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 609/36 i 609/37 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ostatniej w Krakowie.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.79.2017.KS

Kraków, dnia 21.12.2018r.

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.79.2017.KS

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Garaże podziemne oraz miejsca parkingowe naziemne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 609/36 i 609/37 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ostatniej w Krakowie.”

 

Decyzja ta została wydana na wniosek LC Corp Invest IX Sp. z o.o. , ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji z dnia 21.12.2018r. znak: WS-04.6220.79.2017.KS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Garaże podziemne oraz miejsca parkingowe naziemne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 609/36 i 609/37 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ostatniej w Krakowie.”

 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 od poniedziałku do piątku w godz.: 7.40 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

 

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, oś. Zgody 2, 31-949 Kraków) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21 grudnia 2018r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2018-12-21
Data publikacji:
2018-12-21
Data aktualizacji:
2018-12-21