Dokument archiwalny
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.658.2018.EDA

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (sześć budynków) na działce nr 83/3 obr.3 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 81/2, 82/2, 83/3 obr.3 Podgórze oraz zjazdem zlokalizowanym na działkach nr 319/3, 319/8, 81/2, 82/2, 84/21 obr.3 Podgórze, w rejonie ul. Bojanówka w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                   Kraków, dnia 4.12.2018r.

 

AU-02-6.6730.2.658.2018.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 4.12.2018r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa w postępowaniu znak AU-02-6.6730.2.658.2018.EDA o nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie dokumentów w celu zweryfikowania potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (sześć budynków) na działce nr 83/3 obr.3 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną i drogą wewnętrzną zlokalizowaną na działkach nr 81/2, 82/2, 83/3 obr.3 Podgórze oraz zjazdem zlokalizowanym na działkach nr 319/3, 319/8, 81/2, 82/2, 84/21 obr.3 Podgórze, w rejonie ul. Bojanówka w Krakowie”,

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 4.12.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data aktualizacji:
2018-12-04