Dokument archiwalny
Zmiana przepisów ustawy o odpadach

Komunikat Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa

 

Informacja ważna dla przedsiębiorców prowadzących zbieranie lub przetwarzanie odpadów – nastąpiła zmiana przepisów ustawy o odpadach.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 1592) podmioty prowadzające gospodarowanie odpadami na podstawie decyzji administracyjnych udzielających zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w terminie do 5 września 2019r. winne złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

 • ­maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
 • ­największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą
 • z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • ­całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • ­proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018. poz. 992)

 

Do takiego wniosku posiadacz odpadów winien dołączyć:

 1. Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – 2 egz.;
 2. Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego – 2 egz.;
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane;
 4. Zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  1. wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

   - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 5. Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 6. Oświadczenia o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu i członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

   - za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ww. ustawy o odpadach, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 7. Oświadczenie, że w stosunku do:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

   - nie wydano, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy, zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";
 8. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w powyższym punkcie 7), zawierające klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W przypadku nie złożenia wyżej opisanego wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia na gospodarowanie odpadami do dnia 5 września 2019r., uzyskane zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygasa - zgodnie z art. 14 ust. 4 ww. ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2018-12-03
Data aktualizacji:
2018-12-03