Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania.

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Zbrojarzy 21, 21A dz. nr 641/5 obr. 33 Podgórze.

WS-05.6131.1.568.2018.KT                                                                                                Kraków, dn. 13 listopada 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam strony, że na wniosek "Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zbrojarzy 21 w Krakowie", Zbrojarzy 21, 30-412 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Zbrojarzy 21, 21A dz. nr 641/5 obr. 33 Podgórze.

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 03.12.2018. r. o godz. 12.00 odbędą się oględziny drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Zbrojarzy 21

 

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 k.p.a. wzywa się

A) "Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zbrojarzy 21 w Krakowie", ul. Zbrojarzy 21, 30-412 Kraków

do:

  1. stawienia się na rozprawę
  2. okazania przedmiotu oględzin

 Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:13 listopada 2018 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2018-11-13