Dokument archiwalny
Obwieszczenie do sprawy nr AU-02-5.6730.2.458.2018.KKR

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalno – usługowy, na dz. nr 896 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze wraz z obsługą komunikacyjną (infrastrukturę komunikacyjną) na dz. nr 921/2 obr. 67 Podgórze przy ul. Bartłomieja Nowodworskiego 4 w Krakowie

 

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                                  Kraków, dnia 21.09.2018r.

AU-02-5.6730.2.458.KKR

 

 

                                         OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalno – usługowy, na dz. nr 896 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze wraz z obsługą komunikacyjną (infrastrukturę komunikacyjną) na dz. nr 921/2 obr. 67 Podgórze przy ul. Bartłomieja Nowodworskiego 4 w Krakowie” zgromadzony został kompletny materiał dowodowy w sprawie.

 

Z treścią wyżej wymienionego wystąpienia, jak również z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa ul. Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek-piątek w godz. 7.40-15.00

 

Stronom postępowania przysługuje również prawo wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi i zarzuty wniesione przez strony postępowania w toku prowadzonego postępowania zostaną rozstrzygnięte w trakcie toczącego się postępowania, zaś odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej przedmiotowe postępowanie.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21.09.2018 r.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KRYSTYNA KARAŚ
Data wytworzenia:
2018-09-21
Data publikacji:
2018-09-21
Data aktualizacji:
2018-09-21