Dokument archiwalny
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na udostępnienie 5 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 3 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

DYREKTOR WYDZIAŁU SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

URZĘDU MIASTA KRAKOWA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na udostępnienie 5 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 3 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto

 

 

zgodnie z uchwałą Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.) i zarządzeniem Nr 1125/2018 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępnienia nieruchomości i przestrzeni.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. o godzinie 9:30 w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w sali Portretowej

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU.

  

 1. Przedmiot udostępnienia.

 1. Przedmiotem udostępnienia jest 5 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 3 lokalizacjach oznaczonych numerami od 1 do 3 (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia):

 1. 2 uprawnienia (odrębnie na parzyste i nieparzyste dni miesiąca) do prowadzenia sprzedaży certyfikowanych „Obwarzanków Krakowskich” – na chodniku placu Szczepańskiego (miejsce nr 1),

 2. 2 uprawnienia (odrębnie na parzyste i nieparzyste dni miesiąca) do prowadzenia sprzedaży kasztanów jadalnych – na Plantach Krakowskich w okolicy Barbakanu (miejsce nr 2),

 3. 1 uprawnienie (wyłącznie na parzyste dni miesiąca) do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim - na płycie Rynku Głównego pomiędzy kościołem św. Wojciecha a pomnikiem Adama Mickiewicza (miejsce nr 3).

   

 1. Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) wskazane są załącznikiem do uchwały Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

 2. Miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w pkt 1) obejmują powierzchnię określoną wymiarami rzutu poziomego stoiska, tj. maksymalnie:

 1. do 2,0 m²dla miejsca wskazanego w pkt. 1) lit. a),

 2. do 3,0 m² dla miejsc wskazanych w pkt. 1) lit. b ) – c).

 

 1. Czas udostępnienia.

  Umowy udostępnienia będą obowiązywać nieprzerwanie od dnia 1/2 października 2018 r. do dnia 29/30 września 2019 r., z zastrzeżeniem rozdz. III ust. 7.


 

 1. Warunki prowadzenia handlu.

  1. Dopuszczalny asortyment:

  1. dla miejsca handlowego nr 1 – wyłącznie obwarzanki krakowskie posiadające certyfikat dla producenta produktów w kategorii Chronione Oznaczenia Geograficzne, wydany przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno –Spożywczych w Krakowie lub przez akredytowane i upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujące,

  2. dla miejsca handlowego nr 2 – wyłącznie kasztany jadalne,

  3. dla miejsca handlowego nr 3 – wyłącznie pamiątki o charakterze krakowskim.

  1. Przed zawarciem umowy stoisko handlowe powinno uzyskać pozytywną opinię Plastyka Miasta.

  2. Stoiska do prowadzenia sprzedaży certyfikowanych „Obwarzanków Krakowskich” oraz pamiątek o charakterze krakowskim muszą być zgodne ze wzorem stoisk handlowych określonym w załączniku numer 2 do zarządzenia nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm).

  3. Prowadzący sprzedaż certyfikowanych obwarzanków krakowskich oraz / lub kasztanów jadalnych musi uzyskać przed zawarciem umowy odpowiednio:

 1. potwierdzenie z ostatnich trzech miesięcy w formie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie,

 2. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

   

 1. Opłaty.

 1. Opłata dzienna za udostępnienie miejsca do prowadzenia handlu ruchomego w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto obejmuje powierzchnię stoiska, określoną wymiarami rzutu poziomego, przeliczoną według wylicytowanej stawki. Opłata ustalona w drodze przetargu jest płatna miesięcznie z góry.

 2. Dzienna opłata targowa wynikająca z art. 15 i 16 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w wysokości określonej w uchwale Nr XXX/489/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.11.2015 r. za powierzchnię określoną w umowie.

   

 1. Cena wywoławcza.

 1. Dla uprawnień określonych w ust. 1. pkt 1) lit. a) i lit b) wynosi 10,00 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w ust. 1. pkt 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.

 2. Dla uprawnienia określonego w ust. 1. pkt 1) lit. c) wynosi 30,00 zł netto za 1 m2 zajętej powierzchni, określonej w ust. 1. pkt 3) za każdy dzień + należny podatek VAT.

   

   

  II. WARUNKI PRZETARGU.

   

 1. Warunki przystąpienia do przetargu. 

  1. Do przetargu mogą przystąpić oferenci jeżeli:

 1. w dniu przetargu złożyli komplet dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu,

 2. wnieśli wadium w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. w wysokości:

 

 • 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno uprawnienie określone w ust. 1. pkt 1) lit. a) i lit b).

 • wielokrotności powyższej kwoty – w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno uprawnienie określone w ust. 1. pkt 1) lit. a) i lit b). Liczba krotności powyższej kwoty określa ilość możliwych do wylicytowania uprawnień.

 • 4000,00 zł (cztery tysiące złotych) – w przypadku ubiegania się o jedno uprawnienie określone w ust. 1. pkt 1) lit. c).

   

  1. Wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości można dokonywać:

 1. w formie gotówkowej w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4 przed upływem terminu do wnoszenia wadium (kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz.740 –  1510; przerwa w godz. 1200 – 1220),

 2.  w formie przelewu wpłacane w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Miasta. Numer rachunku depozytowego Urzędu Miasta Krakowa:

       02 1020 2892 0000 5702 0590 1071.

   

  UWAGA:

  Na dokumencie potwierdzającym wpłatę wadium należy dopisać słowa „WADIUM – PARK KULTUROWY”.

   

  Wniesienie wadium w sposób niezgodny z ww. warunkami spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez oferenta, który wylicytuje uprawnienie do zawarcia umowy udostępnienia terenu zalicza się na poczet należności z tytułu zawarcia umowy (tj. 1500,00 zł lub 4000,00 zł na poczet każdej zawartej umowy). W przypadku, gdy umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta wadium ulega przepadkowi (przepadkowi ulega 1500,00 lub 4000,00 zł od każdej niezawartej umowy). Oferentom, którzy nie wylicytują miejsca, wadium zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu, w sposób odpowiadający formie jego wniesienia. W przypadku unieważnienia przetargu wadium zostanie zwrócone wszystkim oferentom, którzy je wpłacili.

  1. W przetargu nie mogą brać udziału oferenci:

 1. którzy w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytowali miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisali umowy,

 2. z którymi w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy,

 3. którzy posiadają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 30 sierpnia 2018 r.),

 4. których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu, wylicytował miejsca lub uprawnienia w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, ale nie podpisał umowy,

 5.  z których odpowiednio: wspólnikiem, partnerem, członkiem zarządu, komplementariuszem w ciągu dwóch lat licząc wstecz od daty przetargu zostały rozwiązane umowy udostępnienia miejsca lub przyznające uprawnienia, wylicytowane w przetargu organizowanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, z ich winy,

 6.  których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz posiada zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych (według stanu na dzień 30 sierpnia 2018 r.).

   

 1. Dokumenty warunkujące przystąpienie do przetargu.

  1. Po otwarciu przetargu jego oferent winien:

   1. okazać dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty, dokument paszportowy, kartę pobytu, polski dokument tożsamości lub dokument „zgoda na pobyt tolerowany”) w okresie jego ważności,

   2. okazać dokument potwierdzający wpłatę wadium,

   3. przedłożyć umowę spółki cywilnej (jeżeli oferentami są wspólnicy spółki cywilnej),

   4. przedłożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz szczegółowych warunków organizacji przetargu i projektu umowy udostępnienia nieruchomości, będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK (załącznik nr 2),

   5. w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika:

    - okazać dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika,

              - przedłożyć pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w przetargu na każdym etapie postępowania przetargowego (załącznik nr 3).

  2. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. c) może być przedstawiony w formie kserokopii, jednak potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty muszą być przedstawione w oryginale.

    

UWAGA:

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia oferenta do przetargu.

 

 1. Przetarg.

  Czynności związane z przetargiem wykonuje komisja przetargowa, powołana Poleceniem Służbowym Dyrektora Wydziału Spraw Administracyjnych UMK, na podstawie szczegółowych warunków organizacji przetargu (będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10) w dwóch etapach:

  Pierwszy etap: kwalifikacja oferentów do drugiego etapu przetargu – do licytacji zostaną dopuszczeni jedynie oferenci, którzy spełnią wszystkie warunki przystąpienia do przetargu, określone w ust. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

  Drugi etap: licytacje ustne, które zostaną przeprowadzone w tym samym dniu,bezpośrednio po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu.

  W trakcie prowadzenia licytacji na sali mogą być obecne tylko osoby uprawnione do udziału w licytacji oraz reprezentujący ich pełnomocnicy.

   

  III. ZAWARCIE UMOWY.

   

  Warunki umowy i termin jej podpisania

 1. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

  Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2018 r. poz. 646), których działalność gospodarcza nie jest zawieszona.

 2. Umowy zostaną zawarte zgodnie z wzorami umów będących do wglądu w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10.

 3. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 4. Umowy zostaną zawarte z przedsiębiorcami, których odpowiednio: wspólnik, partner, członek zarządu, komplementariusz nie posiada zaległości finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych.

 5. Umowy zostaną zawarte pod warunkiem dostarczenia do Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w terminie do dnia 11 września 2018 r. zdjęcia stoiska (w kolorze) z podaniem wymiarów lub zwymiarowany projekt stoiska, z uwzględnieniem wyposażenia, kolorystyki, rodzaju materiału, z którego będzie prowadzona sprzedaż (w celu wystąpienia o opinię Plastyka Miasta).

 6. Umowa ze zwycięzcą licytacji musi zostać zawarta najpóźniej w terminie do dnia 27 września 2018 r..

 7. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy licytacji, uprawnienie do jej zawarcia przechodzi na kolejnego oferenta, który podczas licytacji złożył najkorzystniejszą ofertę, o czym zostanie on powiadomiony przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W celu zawarcia umowy uczestnik postępowania przetargowego musi dostarczyć do Wydziału Spraw Administracyjnych wizualizację i opis stoisk, o których mowa w ust. 5 w terminie do 5 dni od otrzymania powiadomienia oraz zawrzeć umowę udostępnienia terenu w terminie do 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia. Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa może powtarzać powyższą procedurę do skutku (tzn. wyłonienia oferenta, z którym zostanie zawarta umowa) lub do wyczerpania oferentów, którzy wzięli udział w licytacji.

   

  IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

   

 1. Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:

 1. załącznik nr 1 – załącznik graficzny wskazujący miejsca do prowadzenia handlu ruchomego, o których mowa w rozdz. I ust. 1 pkt. 1),

 2. załącznik nr 2 - wzór oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1)  lit. d),

 3. załącznik nr 3 - wzór pełnomocnictwa, o którym mowa w rozdziale II ust. 2 pkt. 1) lit. e) tiret drugi.

 1. Szczegółowych informacji udziela Bartosz Mikos – Starszy Inspektor w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 813, w godz. 800 – 1500,tel. 12 616-92-52.

 2. W siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych (jw.), na tablicach ogłoszeń w budynkach UMK: plac Wszystkich Świętych 3-4, ul. Wielicka 28a, al. Powstania Warszawskiego 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) do wglądu pozostają:

 1. szczegółowe warunki organizacji przetargu,

 2. wzory umów,

 3. załączniki, o których mowa w ust. 1

 1. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 2. Jeżeli uczestnik postępowania przetargowego złoży fałszywe oświadczenie/a lub poda nieprawdziwe dane (na każdym etapie postępowania przetargowego oraz na każdym etapie zawierania umowy) i zostanie to udowodnione, to z nim nie zostanie zawarta umowa  na wylicytowane miejsce lub umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym (jeżeli została zawarta), a wadium ulegnie przepadkowi.

   

   

  Szczegółowe warunki organizacji przetargu

   

  Załączniki:

  1. mapka sytuacyjna
  2. oświadczenie
  3. pełnomocnictwo

  Wzór umowy - certyfikowany obwarzanek krakowski

  Wzór umowy - kasztany jadalne

  Wzór umowy - pamiątki

   

   


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA MIŚ
Data wytworzenia:
2018-08-06
Data publikacji:
2018-08-06
Data aktualizacji:
2018-08-07