Dokument archiwalny
termin przetargu: 27.09.2018 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Olszeckiej nr 41

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 

 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00249186/9, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00195069/9, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, objętych księgą wieczystą nr KR1P/00200870/6, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00258509/6, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

 

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000,00 zł brutto, w tym:

 

cena zabudowanych dz. nr 654/4, 810 i 654/6, których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT wynosi: 3 350 000,00 zł (tj. 55,83% ceny wywoławczej),

cena niezabudowanych dz. nr: 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 wynosi: 2 650 000,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (tj. 44,17% ceny wywoławczej)

 

wadium wynosi: 300 000,00 zł

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Sudół Dominikański”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej przeznaczonej pod obiekty usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem U.1. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Nieruchomości znajdują się w terenach zalewowych wód powodziowych Q1 %, z prawdopodobieństwem wystąpienia wód powodziowych 1 %, tj. raz na sto lat. Nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są też ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Położone są także poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską.

Nieruchomości zabudowane są budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, położonym na dz. nr 810, wybudowanym w 1930 r., w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,82 m2 oraz pomieszczenie komunikacyjne, tj. sień. Budynek ogrzewany jest piecami węglowymi. Budynek jest w złym stanie technicznym. Obecnie stanowi pustostan i ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego wymaga generalnego remontu lub rozbiórki. Na dz. nr 810 posadowiony jest także drewniany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 13 m2, przylegający jedną ścianą do budynku mieszkalnego. Na dz. nr 654/4 zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni 215 m2, który ze względu na zły stan techniczny jest wyłączony z eksploatacji.

W zachodniej części dz. 654/6 znajdują się betonowe płyty i dwa słupy, stanowiące pozostałość po bramie wjazdowej. Bramy wejściowe wymagają konserwacji. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy- szambo. Na nieruchomości występuje gęste zadrzewienie. Teren ten w przypadku realizacji inwestycji może podlegać ograniczeniom związanym z ochroną zieleni wysokiej, ochroną siedlisk i ostoi chronionych gatunków zwierząt. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci.

Do istniejącego stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości obsługa komunikacyjna odbywa się poprzez ul. Olszecką, poprzez istniejący zjazd na teren nieruchomości. Obecne parametry drogi nie są dostosowane do obsługi komunikacyjnej zabudowy usługowej. Przedmiotowa nieruchomość graniczy również z nowowybudowaną drogą wewnętrzną będącą w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Możliwość obsługi komunikacyjnej z tej drogi wymaga przedłożenia w ZIKiT koncepcji planowanego zagospodarowania i wskazania lokalizacji zjazdu. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 

Przetarg na sprzedaż wymienionej wyżej nieruchomości odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Kasprowicza 29, w dniu 27 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej, pok. 18

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 września 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa.

 

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż działek nr 654/4, 810 i 654/6 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, poz. 2491 z 2018 r. poz. 62, poz. 86). Sprzedaż działek nr 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Rozliczenie ceny sprzedaży nieruchomości nastąpi z zachowaniem udziału procentowego ustalonego w cenie wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu winna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-98-08 w godzinach pracy urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz.650, poz. 1000 i poz. 1089) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

mapa ewidencyjna

orto foto mapa

mapa z uzbrojeniem

 

link do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=26810

 

rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2018-07-24
Data publikacji:
2018-07-25
Data aktualizacji:
2018-09-11