Obowiązujący plan SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI Logo
 

UWAGA:
2) W części obszaru planu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 23 kwietnia 2016 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PRĄDNIK CZERWONY - NACZELNAOdnośnik do planu

3) W dniu 27 listopada 2009 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utracił moc obowiązywania §7 ust. 2 pkt 4 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany (korekty) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - tzw. 17 ZMIAN - Fort NR 47 1/2 "SUDÓŁ"Odnośnik do planu

4) Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2013 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 1653/12) w sprawie skargi na uchwałę Nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI" stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej obejmującej działki nr 349/6 oraz 349/4.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Orzeczenie jest prawomocne od dnia 4 kwietnia 2013 r.

 

Powierzchnia planu - 71,2 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście i Nowa Huta
Dzielnice: III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 661, poz. 4978 z dnia 27 października 2009 r.

Plan obowiązuje od dnia 27 listopada 2009 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- zaktualizowany na dzień 23 kwietnia 2016 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)
- uchwalony w dniu 7 października 2009 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 7 października 2009 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 661, poz. 4978 z dnia 27 października 2009 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu doliny potoku Sudół Dominikański (Rozrywka), stanowiącej jeden z obszarów systemu przyrodniczego tzw. Parków Rzecznych w obszarze Krakowa. Obszar objęty planem posiada warunki do utworzenia ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych, w powiązaniu z istniejącymi obiektami i terenami sportowo - wypoczynkowymi - ośrodkiem jazdy konnej, boiskami sportowymi, Parkiem Dominikańskim wraz z zespołem zabudowy "Żabiego Młyna", a także w powiązaniu z zespołem Fortu 47 ½ "Sudół", wraz z zielenią forteczną i częścią terenów przedpola na wschód od fortu. Zapewnia ciągłość przyrodniczą i funkcjonalną pomiędzy terenami Parku Dominikańskiego, zlokalizowanym w południowej części planu z terenami otaczającymi Fort 47 ½ "Sudół" w północnej części planu.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip