SKARGI I WNIOSKI

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  17 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa.

 

 

 

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

 

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Kto może złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

 

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

 

 Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

 

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

  

 

Organizacja przyjmowania w Urzędzie Miasta Krakowa oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych obywateli w sprawie skarg i wniosków

 

 

Zgłaszanie skarg i wniosków

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2020 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2020 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2020 r.

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2019 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2019 r . - wykres

2. Sprawozdanie za II kwartał 2019 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2019 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2019 r.

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2018 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartal 2018 r. - wykres

2. Sprawozdanie za II kwartał 2018 r. - wykres

3. Sprawozdanie za III kwartał 2018 r. - wykres

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2018 r. - wykres

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2017 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartal 2017 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2017 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r.

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2016 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2016 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2016 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2016 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2016 r.

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2015 roku: 

1. Sprawozdanie za I kwartał 2015 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2015 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2015 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2015 r.

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2014 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartal 2014 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2014 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2014 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartal 2014 r.

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2013 roku:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2013 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2013 r.

3. Sprawozdanie za III kwartal 2013 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2013 r. 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków w 2012 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2012 r.

2. Sprawozdanie za II kwartał 2012 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2012 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2012 r.

 

 

 

Oceny i analizy ze skarg i wniosków  w 2011 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2011 r. 

2. Sprawozdanie za II kwartał 2011 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2011 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartal 2011 r.

 

Oceny i analizy skarg i wniosków w 2010 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2010 r.
2. Sprawozdanie za II kwartał 2010 r.

3. Sprawozdanie za III kwartał 2010 r.

4. Sprawozdanie za IV kwartał 2010 r.
Oceny i analizy skarg i wniosków w 2009 r.:

1. Sprawozdanie za I kwartał 2009 r.
2. Sprawozdanie za II kwartał 2009 r.
3. Sprawozdanie za III kwartał 2009 r.
4. Sprawozdanie za IV kwartał 2009 r.