Zgłaszanie skarg i wniosków

 

Przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków przyjętych bezpośrednio od mieszkańców oraz badaniem zasadności skarg i wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta,  Dyrektora Magistratu, Sekretarza i Skarbnika, zajmuje się Referat Skarg i Wniosków w Wydziale Kontroli Wewnętrznej UMK. Przepisy dopuszczają możliwość wniesienia skargi lub wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej, na który można drogą e-mailową kierować skargi i wnioski do Prezydenta Miasta Krakowa jest następujący: prezydent@um.krakow.pl

 

Rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje po uzyskaniu stanowisk merytorycznych wydziałów lub miejskich jednostek organizacyjnych oraz w miarę potrzeb dokumentacji prowadzonej przez komórki organizacyjne Urzędu / miejskie jednostki organizacyjne, których zarzuty/zagadnienia dotyczą.

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi oraz wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego, adres do korespondencji. Ponadto skargi winny zawierać zwięzłe i rzeczowe określenie zarzutu / problemu.

 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.