Wydział Obsługi Urzędu

Referat Utrzymania Budynków
Symbol: OU-09
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1147, 88-720-1913
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Kierownika Referatu: Jarosław Kapela

Zakres działania:
1. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów, zleceń i zamówień dotyczących utrzymania zasobu Urzędu i Rad Dzielnic w szczególności na:
1) dostawy mediów,
2) utrzymanie czystości,
3) dozór,
4) bezpieczeństwo dostępu i p.poż.,
5) konserwację urządzeń technicznych,
6) najem lokali,
7) zakupy i dostawy.

2. Planowanie, przygotowywanie, monitorowanie i nadzór nad realizacją zapisów umów i zleceń dotyczących utrzymania budynków, gdzie planowanie oznacza wcześniejsze ustalenie schematu działania w oparciu o plan zamówień publicznych.
3. Analiza i podejmowanie działań mających na celu efektywne wykorzystanie powierzchni i reagowanie na potrzeby lokalowe komórek organizacyjnych UMK.
4. Optymalizacja kosztów budżetu w zakresie utrzymania budynków poprzez wybór najkorzystniejszych cenowo ofert i podejmowanie działań mających na celu ograniczenie kosztów.
5. Prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących utrzymania budynków oraz przekazywanie skanów dokumentów w celu podłączenia na wydziałowym dysku sieciowym.
6. Określanie standardów użytkowania, wyposażania i bezpieczeństwa w obiektach Urzędu.
7. Gospodarowanie i utrzymanie zabytkowego wyposażenia.
8. Wykonywanie zadań w zakresie wyborów i referendów według odrębnych uregulowań.
9. Obsługa aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie zasobem Urzędu w szczególności: zarządzanie zakupami, budynkami oraz dostępem do pomieszczeń Urzędu.
10. Planowanie, rozliczanie i monitorowanie wydatków budżetowych w zakresie utrzymania zasobów.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-06 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-08 10:15:23
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-03 08:13:28
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-02 07:00:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja