Wydział Organizacji i Nadzoru

Referat Ds. Interpelacji
Symbol: OR-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1737, 88-720-1897
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Tomasz Dudek

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Interpelacji (OR-03) należy:
1) Prowadzenie centralnych wykazów dokumentów i przekazywanie do realizacji:
a) interpelacji radnych,
b) interwencji poselskich i senatorskich,
c) wniosków komisji RMK,
d) korespondencji od Przewodniczącego RMK,
e) spraw przekazywanych przez Przewodniczącego RMK do załatwienia PMK zgodnie z właściwością,
f) projektów uchwał RMK, w zakresie przygotowania opinii PMK;
2) Koordynacja przygotowywania przez wydziały i MJO odpowiedzi na interpelacje, wnioski komisji RMK, interwencje posłów i senatorów oraz opinii PMK do projektów uchwał RMK poprzez redagowanie finalnego projektu dokumentu pod podpis PMK;
3) Przygotowywanie zbiorczej informacji dla PMK o sposobie załatwiania interpelacji na sesje RMK;
4) Nadzór nad realizacją aktów kierowania wymienionych w § 5 pkt 1, w zakresie obsługi interpelacji, wniosków komisji RMK, opinii PMK do projektów uchwał RMK oraz interwencji poselskich i senatorskich;
5) Przekazywanie do realizacji uchwał i rezolucji RMK oraz nadzór nad ich realizacją;
6) Koordynacja działań związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Małopolskiego i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wezwaniami do usunięcia naruszenia prawa, w zakresie uchwał RMK;
7) Przekazywanie treści interpelacji i odpowiedzi na interpelacje do Pełnomocnika PMK ds. Ochrony Informacji Niejawnych w celu dokonywania niezbędnej anonimizacji oraz ich publikacji.
2. Koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem przez wydziały i MJO projektów opinii PMK do projektów uchwał RMK.


Wstecz