Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Ds. Partycypacji i Dialogu
Symbol: SZ-06
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-7815, 88-720-1684
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Alina Bratko-Setkowicz

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu ds. Partycypacji i Dialogu (SZ-06) należą sprawy:
1) podejmowanie działań mających na celu wsparcie i upowszechnianie wśród mieszkańców Krakowa idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, integrowanie społeczności lokalnej;
2) współpraca z Radami i Zarządami z Dzielnic w zakresie inicjatyw społecznych;
3) koordynacja zadań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie Budżetu Obywatelskiego w Krakowie;
4) przyjmowanie, rejestracja i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz współdziałanie z komórkami organizacyjnymi UMK oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie inicjatywy lokalnej;
5) obsługa administracyjno-biurowa działań Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
6) konsultowanie z mieszkańcami oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
7) wsparcie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań badawczych - diagnozowanie potrzeb społecznych mieszkańców Krakowa oraz działań informacyjnych - z zakresu komunikacji, dialogu
społecznego, konsultacji społecznych;
8) prowadzenie Miejskiego Centrum Dialogu i uczestniczenie w ważnych procesach konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa lub miejskie jednostki organizacyjne;
9) koordynacja wszystkich procesów konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne UMK i miejskie jednostki organizacyjne;
10) współpraca z właściwym referatem Wydziału w zakresie przekazywania informacji o podejmowanych działaniach ii ich udsotępnianie.


Wstecz