Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Referat Organizacyjno-Budżetowy
Symbol: SZ-01
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5112
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Gabriela Krawczyk

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Organizacyjno - Budżetowego (SZ-01) należą sprawy:
1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału;
2) organizowanie i zapewnianie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez Wydział;
3) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału;
4) koordynowanie sporządzania informacji z realizacji aktów prawa miejscowego oraz aktów kierowania UMK w zakresie kompetencji Wydziału;
5) koordynowanie opracowywania projektów kart usług/procedur zewnętrznych oraz instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych, określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału;
6) ewidencjonowanie i nadzorowanie terminowości udzielania informacji publicznej za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału;
7) koordynacja udzielania odpowiedzi w imieniu Wydziału na korespondencję wpływającą do Wydziału;
8) prowadzenie i aktualizowanie rejestrów udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw oraz pieczątek i pieczęci urzędowych;
9) planowanie i ewidencja spraw związanych z uczestnictwem pracowników Wydziału w szkoleniach, sympozjach i konferencjach, obsługa rejestru krajowych delegacji służbowych;
10) koordynowanie i realizowanie spraw związanych z dokumentowaniem SZJ oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych);
11) koordynacja załatwiania bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników, prowadzenie ewidencji kart badań okresowych w zakresie medycyny pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonywania;
12) sporządzanie zamówień na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem;
13) prowadzenie księgi inwentarzowej majątku trwałego i kartotek osobistego wyposażenia oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziale;
14) ewidencja i aktualizacja kart użytkowników urządzeń komputerowych w Wydziale;
15) przygotowanie projektu budżetu Miasta w zakresie zadań budżetowych Wydziału, nadzór nad realizacją planu finansowego Wydziału, sporządzanie i uzgadnianie pod względem finansowym sprawozdań;
16) wnioskowanie zmian w planie finansowym UMK na podstawie pisemnych wniosków z komórek organizacyjnych Wydziału;
17) prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów w aplikacji GRU i WYBUD oraz programie Excel. Sprawdzanie ich prawidłowości pod względem finansowym i przekazywanie do Wydziału Finansowego do wypłaty;
18) sporządzanie harmonogramów realizacji wydatków Wydziału, dokonywanie korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów;
19) obsługa aplikacji informatycznych służących wspomaganiu budżetu zadaniowego Wydziału w zakresie planowania i rozliczania środków, w tym aplikacji do wspomagania zarządzania płynnością Miasta Krakowa;
20) obsługiwanie skrzynek Wydziału w aplikacji informatycznej Servo; konta e-mailowego Wydziału; wprowadzenie danych oraz ich bieżąca aktualizacja w systemie INTG;
21) koordynowanie informacji publikowanych w BIP;
22) koordynowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Wydziale.


Wstecz