Wydział Skarbu Miasta

Referat Udostępniania Nieruchomości Pod Infrastrukturę Techniczną
Symbol: GS-08
Adres siedziby: Kasprowicza 29, 31-523 Kraków
Telefon: 12-616-9819
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Marta Danecka

Zakres działania:

 1. Udostępnianie nieruchomości stanowiących własność, współwłasności oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, z przeznaczeniem pod budowę podziemnych, naziemnych i nadziemnych przewodów oraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych (z wyłączeniem pasa drogi publicznej i działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków użytkiem ?dr?);

 2. Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa;

 3. Analiza przesyłanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzeń inwestycyjnych realizowanych na nieruchomościach stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, związanych z usytuowaniem infrastruktury technicznej, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych;

 4. Występowanie o opinię w sprawie podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w sprawach dotyczących działania Referatu;

 5. Naliczanie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków w sprawach należących do zakresu działania Referatu;

 6. Występowanie o wpisy w księgach wieczystych w sprawach dotyczących zakresu działania Referatu;

 7. Występowanie do sądu o zawezwanie do próby ugodowej z zakresu spraw Referatu;

 8. Zajmowanie stanowisk na wniosek merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, jednostek państwowych, samorządowych i miejskich, w związku z prowadzonymi sprawami;

 9. Zajmowanie stanowisk i przekazywanie akt w sprawach o windykację należności cywilnoprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 10. Przeprowadzanie oględzin w terenie i ustalanie stanów faktycznego zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, w zakresie spraw prowadzonych przez Referat;

 11. Udział w oględzinach związanych z postępowaniami sądowymi o ustanowienie służebności przesyłu, wydanie nieruchomości bądź naliczenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste Gminy Miejskiej Kraków;

 12. Reprezentowanie przed sądami interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w postępowaniach o zawezwanie przed sądem do próby ugodowej związanych z ochroną prawa własności nieruchomości, w zakresie spraw prowadzonych w Referacie;

 13. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w ramach prowadzonych postępowań przez Referat m. in. poprzez przygotowywanie stanowisk, wyjaśnień oraz wystąpień o opinię;

 14. Zawieranie aktów notarialnych;

 15. Nadzór w zakresie przestrzegania warunków umów zawartych przez Referat.


Wstecz