Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Postepowań Nieprocesowych
Symbol: AU-01-7
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8038
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Alicja Bała-Kośmider

Zakres działania:
Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji i postanowień, o których mowa w § 4 ust. 5-9 niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmowanie zgłoszenia budowy i wykonywania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Przyjmowanie zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
4. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania.
5. Wydawanie postanowień nakładających na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów.
6. Wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszenia, w formie decyzji.
7. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
8. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów.
9. Przenoszenie w formie decyzji administracyjnej zgłoszenia na innego inwestora.

Z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu:
10. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji i postanowień, o których mowa w § 4 ust. 13-16 niniejszego zarządzenia.
11. Przyjmowanie zgłoszenia odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
12. Przyjmowanie zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.
13. Wydawanie postanowień nakładających na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów.
14. Wnoszenie sprzeciwu w formie decyzji.
15. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.
16. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:
17. Wydawanie na wniosek zainteresowanych zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu niż mieszkalne.
Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
18. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z przepisów prawa regulujących obowiązek rozbiórki obiektu wykonanego na podstawie zgłoszenia, w tym współpraca z właściwymi do prowadzenia egzekucji komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
19. Wydawanie zaświadczeń.
20. Formalno-prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie zaświadczeń.
21. Kierowanie wezwań o uzupełnienie braków podań (wniosków) o wydanie zaświadczeń.
22. Informowanie o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie wydania zaświadczenia bez rozpoznania.
23. Wydawanie postanowień o odmowie wydania zaświadczeń.
24. Wzywanie strony o wniesienie należności tytułem opłaty i kosztów postępowania.
25. Wydawanie postanowień o przesunięcie terminu załatwienia sprawy.
26. Wydawanie postanowień dotyczących przeprowadzenia dowodu.
27. Wydawanie postanowień w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki.
28. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
29. Wydawanie decyzji uchylającej decyzje sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy lub robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania.
30. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.

Z ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016:
31. Przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie postanowień, decyzji i zaświadczeń w oparciu o przepisy ww. ustawy w związku z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.


Wstecz