Wydział Architektury i Urbanistyki

Referat Postępowań Administracyjnych Infrastruktura Miasta
Symbol: AU-01-6
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8154
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Krzysztof Płaziński

Zakres działania:
Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:
1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji i postanowień, o których mowa w § 3 ust. 2 - 12, 14 oraz 36-39 niniejszego zarządzenia.
2. Wydawanie postanowień w sprawach zgody na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.
3. Wydawanie postanowień nakładających na przedstawiających projekty architektoniczno-budowlane obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości.
4. Wydawanie postanowień uzgadniających, w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, na terenie pasa technicznego.
5. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
6. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
8. Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w związku z prowadzeniem robót budowlanych.
9. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
10. Wydawanie decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę.
11. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
12. Wydawanie decyzji o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
13. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień, uczestniczenie na wezwanie tych organów w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich informacji i dokumentów związanych z tymi czynnościami.
14. Przyjmowanie zgłoszeń.
15. Wydawanie decyzji sprzeciwu, wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszenia, w formie decyzji.
16. Wydawanie dzienników budowy.
17. Zamieszczanie w BIP informacji dot. zgłoszeń z projektami budowlanymi.


Z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
18. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 19 niniejszego zarządzenia.
19. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym:
20. Podejmowanie czynności w tym wydawanie postanowień w zakresie właściwości organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Z ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:
21. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w § 3 ust. 22-23 niniejszego zarządzenia.
22. Wydawanie decyzji pozwolenia na odbudowę, budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu.
23. Wydawanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

Z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:
24. Podejmowanie czynności kontrolnych, upominawczych oraz inicjujących postępowanie egzekucyjne zmierzających do uregulowania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiednich nieruchomości, w tym współpraca z właściwymi do prowadzenia egzekucji komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.

Z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
25. Wstępna formalno-prawna weryfikacja podań (wniosków) o wydanie pozwoleń na budowę oraz innych decyzji.
26. Kierowanie wezwań o uzupełnienie formalno-prawnych braków podań (wniosków) w sprawie wydania decyzji.
27. Informowanie inwestorów o pozostawieniu podania (wniosku) w sprawie o wydanie decyzji bez rozpoznania.
28. Wydawanie postanowień o przesunięciu terminu załatwienia sprawy.
29. Wydawanie postanowień o odmowie udostępnienia akt sprawy.
30. Wydawanie postanowień o ustanowieniu przedstawiciela tymczasowego do dokonywania niezbędnych czynności.
31. Wydawanie postanowień w przedmiocie przeprowadzenia dowodu.
32. Wydawanie postanowień w przedmiocie zawieszenia postępowania.
33. Wydawanie postanowień w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki.
34. Wydawanie postanowień w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości, co do treści decyzji.
35. Wydawanie postanowień w przedmiocie wznowienia postępowania.
36. Wydawanie postanowień w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji.
37. Wydawanie postanowień w sprawie zwrotu podania z powodu nieuiszczenia opłat i kosztów postępowania.
38. Wydawanie postanowień o ustaleniu kosztów postępowania.
39. Wydawanie zaświadczeń.
40. Wydawanie decyzji kończących wznowione postępowanie.
41. Wydawanie decyzji zmieniających lub uchylających decyzje.
42. Wydawanie decyzji o umorzeniu postępowania.
43. Wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub uchylających decyzje.
44. Wydawanie postanowień o uzupełnieniu treści decyzji.
45. Wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania.
46. Wydawanie postanowień w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu.
47. Zawiadamianie o rozprawach administracyjnych i ich prowadzenie.
48. Podejmowanie czynności porządkowych oraz wydawanie postanowień w przedmiocie ukarania grzywną.
49. Kierowanie wezwań do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego.


Z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
50. Prowadzenie postępowań w ramach ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzania projektów postanowień określonych w § 3 ust. 51 niniejszego zarządzenia.
51. Wydawanie postanowień o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
52. Zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Z ustawy z dnia 5 lipca 2018r., o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
53. Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie, w tym:
1) zawiadamianie stron w drodze obwieszczenia;
2) wyznaczanie z urzędu przedstawiciela tymczasowego do działania w postępowaniu;
3) występowanie o uzgodnienia i opinie do właściwych organów, wydziałów i jednostek miejskich
4) w zakresie dotyczącym zezwolenia w decyzji pozwolenia na budowę na:
a) usunięcie drzew lub krzewów (z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie przyrody);
b) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości sąsiednich przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;
c) określenie warunków zajęcia terenu śródlądowych wód płynących, dróg publicznych lub obszarów kolejowych.
5) nadawanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
6) współpraca z organami, wydziałami i innymi jednostkami miejskimi w toku postępowania.Wstecz