Biuro Ds. Podatku Vat

Referat Prawno-Budżetowy, Analiz i Centralnych Rozliczeń Podatku Vat Gmk
Symbol: BV-01
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków
Telefon: 12-616-9223
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wiesława Słota

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Prawno-Budżetowego, Analiz oraz Centralnych Rozliczeń Podatku VAT GMK (BV-01) należy:
1) Terminowe sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT GMK i jej korekt, poprzez zsumowanie danych zawartych w Informacjach cząstkowych VAT Jednostek Organizacyjnych GMK lub ich korekt, przekazanych przez Jednostki, oraz przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego;
2) Terminowe sporządzanie pliku JPK_VAT GMK i jego korekt, poprzez wygenerowanie pliku w systemie SOVAT, na podstawie plików JPK_VAT Jednostek Organizacyjnych GMK i ich korekt, przesłanych przez Jednostki, oraz przekazywanie go do systemu Ministerstwa Finansów;
3) Sporządzanie w imieniu GMK pozostałych deklaracji oraz informacji, do których składania obowiązani są podatnicy podatku VAT, na podstawie przepisów ustawy
o podatku od towarów i usług;
4) Prowadzanie czynności sprawdzających, polegających na weryfikacji i analizie danych zawartych w aplikacji SOVAT, dot. rozliczeń w podatku VAT Jednostek Organizacyjnych GMK oraz sporządzanie raportów i protokołów z przeprowadzonych czynności;
5) Przechowywanie dokumentów stanowiących dokumentację podatkową GMK jako podatnika VAT dotyczących scentralizowanego rozliczenia w szczególności deklaracji VAT GMK wraz z potwierdzeniem odbioru (UPO, decyzji wydanych przez organy podatkowe, otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych);
6) Terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT GMK;
7) Obsługa rachunku bankowego, na którym dokonywane są rozliczenia z tytułu podatku VAT GMK;
8) Współpraca z Jednostkami Organizacyjnym GMK dotycząca wyjaśnień i rekomendacji w zakresie stosowania ustawy oraz przepisów wykonawczych, obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług. W sytuacjach wątpliwych interpretacyjnie, we współpracy z danymi komórkami/Jednostkami, Biuro dokonuje rozstrzygnięć w powyższym zakresie;
9) Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania podatku VAT;
10) Występowanie do Ministra Finansów o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
11) Opracowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru udzielonych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Biura;
12) Przygotowywanie materiałów i informacji prasowych;
13) Koordynacja zadań dotyczących weryfikacji i opracowywania danych do publikowania w BIP MK oraz Miejskiej Platformie Internetowej Magiczny Kraków (MPI), nadzór nad kompletnością informacji i aktualnością danych, dbałość o zapewnienie informacji wizualnej dla stron;
14) Sporządzanie projektów upoważnień do przetwarzania danych osobowych do pracy w zbiorach danych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji, obsługa aplikacji SEZAM. Monitorowanie stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
15) Koordynowanie prac dotyczących monitorowania czasu pracy Biura (aplikacja RCP) oraz Systemu Zarządzania Jakością;
16) Prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów, obsługa podsystemu WYBUD;
17) Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Biura w materiały biurowe, wyposażenie (poprzez internetowy system zamówień - ISZ), druki, środki trwałe, sprzęt oraz bilety komunikacji miejskiej. Nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem;
18) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Biura, tj. listy obecności, książka wyjść służbowych i prywatnych;
19) Opracowywanie wniosków do projektu budżetu Miasta w układzie zadań budżetowych, wprowadzanie projektów planów budżetu oraz Karty Mierników i Wskaźników do systemu informatycznego, sporządzanie sprawozdań oraz koordynacja i nadzór nad
realizacją budżetu Biura, według zadań i klasyfikacji budżetowej;
20) Analizowanie interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśnień i decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz orzeczeń sądowych w sprawie podatku VAT;
21) Współpraca z kancelarią podatkową w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do tej ustawy;
22) Bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi, orzecznictwem, komentarzami w zakresie podatku VAT;
23) Sporządzanie analiz statystycznych w zakresie działania BiuraWstecz