Wydział Kontroli Wewnętrznej

Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej
Symbol: WK-02
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-1940
Faks: 12-616-1937
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Wioletta Skalska

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Kontroli Organizacyjno-Prawnej (WK-02) należy:
1) opracowywanie rocznych planów kontroli organizacyjno-prawnych;
2) kontrola działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych;
3) kontrola działalności spółek komunalnych ? na polecenie Prezydenta Miasta Krakowa i za zgodą rad nadzorczych lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zgromadzenia wspólników tych spółek;
4) nadzór nad realizacją przez kontrolowaną jednostkę zaleceń pokontrolnych, w tym przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;
5) opracowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadkach stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanych podmiotach;
6) opracowywanie projektów wniosków i zawiadomień do organów ścigania w przypadku, gdy wyniki kontroli uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa;
7) współpraca z podmiotami zewnętrznymi przeprowadzającymi kontrole zadań realizowanych przez Gminę Miejską Kraków;
8) koordynacja działań w zakresie obsługi korespondencji prowadzonej z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;
9) koordynacja wykonania oraz nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez Komisje Rady Miasta Krakowa oraz organy kontroli zewnętrznej;
10) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Krakowa.


Wstecz