Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownia Informacji Planistycznej
Symbol: BP-05
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8523
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Tomasz Wadowski

Zakres działania:1) Udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2) Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz naliczanie za nie opłaty skarbowej.
3) Wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonych w Wydziale ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału oraz naliczanie za nie opłat skarbowych.
4) Opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa w zakresie zgodności z polityką przestrzenną Miasta.
5) Prowadzenie rejestru i składnicy planów miejscowych i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego.
6) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia.
7) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia.
8) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
9) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
10) Wyrażanie stanowiska w sprawach udzielania lub zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.
11) Wyrażanie stanowiska w sprawie udzielania lub zmiany koncesji na działalność gospodarczą w zakresie:
a) wydobywania kopalin ze złóż,
b) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
12) Wyrażanie stanowiska w sprawie ustalenia zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego w przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji w formie postanowienia.
13) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności lokalizacji magazynu alkoholu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
14) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15) Wyrażanie stanowiska w przedmiocie lokalizacji lądowiska w zakresie zgodności z: ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; możliwościami wykorzystania terenu na cele lądowiska.Wstecz